Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Mới Nhất Năm 2024

Đánh giá post

Kế toán trưởng là chức vụ nhân sự cấp cao của doanh nghiệp. Do đó, khi bổ nhiệm vị trí công việc này, doanh nghiệp cần lập quyết định bổ nhiệm chính thức. Vậy quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng sẽ gồm những nội dung gì?

1. Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Là Gì?

Bổ nhiệm là việc giao cho cá nhân nào đó giữ một chức vụ quan trọng trong doanh nghiệp. Vậy nên, có thể hiểu đơn giản, mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng là một văn bản được soạn thảo nhằm đưa trọng trách quản lý bộ phận kế toán của cơ quan, đơn vị cho người nào đó.

Mẫu quyết định này được Hội đồng quản trị lập ra, như một thông báo tới tất cả mọi người về sự thay đổi chức vụ trong công ty, doanh nghiệp. Và nó cần đảm bảo được xây dựng dựa trên những căn cứ điều luật bổ nhiệm kế toán trưởng công ty, doanh nghiệp.

quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Là Gì?

2. Vai Trò Của Mẫu Quyết Định Kế Toán Trưởng

Kế toán trưởng là người đứng đầu trong bộ phận kế toán của doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức. Đây là vị trí quản lý cấp cao trong doanh nghiệp, nên các cá nhân muốn được đề xuất bổ nhiệm lên chức vụ này cần phải trải qua quá trình thử thách và cống hiến rất nhiều cho doanh nghiệp.

Mặt khác, việc điều chỉnh nhân sự và bổ nhiệm cá nhân nào đó vào vị trí này có ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, việc bổ nhiệm các vị trí chức vụ này cần được sự đồng ý và phê duyệt của người đứng đầu doanh nghiệp như giám đốc/ tổng giám đốc kèm theo quyết định bổ nhiệm.

Khi có quyết định bổ nhiệm này đi kèm sẽ nâng mức độ pháp lý cũng như tính xác thực cho cá nhân được bổ nhiệm. Quyết định bổ nhiệm sẽ chỉ được công bố chính thức khi thống nhất ý kiến và phê duyệt của tất cả các phòng ban, bộ phận theo trình tự quy định.

Xem thêm: Chứng chỉ kế toán trưởng

3. Nội Dung Cần Có Trong Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

Dưới đây là những nội dung chính bắt buộc cần có trong mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng năm 2024:

mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng
Nội Dung Cần Có Trong Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

3.1 Phần Mở Đầu

Phần đầu tiên trong quyết định bổ nhiệm cần tuân thủ theo đúng quy định chung. Do vậy, các thông tin cần có trong phần mở đầu sẽ có nhiệm vụ cung cấp thông tin cần thiết cho Quyết định và được trình bày theo đúng quy định.

Những thông tin cần thiết cần có trong phần mở đầu:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ: Đây là thành tố quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ văn bản bổ nhiệm nào, không riêng gì kế toán trưởng. Dòng quốc hiệu, tiêu ngữ sẽ được trình bày ở góc trên cùng bên phải của văn bản, được căn giữa, cùng dòng với tên công ty và số hiệu văn bản. Lưu ý, dòng quốc hiệu sẽ được viết in đậm và in hoa, còn tiêu ngữ sẽ được viết thường và in đậm.
 • Tên doanh nghiệp ban hành quyết định: Được viết ở trên cùng bên trái của văn bản, được viết in hoa, cùng dòng với quốc hiệu.
 • Số hiệu văn bản Quyết định: Sẽ được ghi dựa theo số văn bản quyết định của từng doanh nghiệp. Lưu ý, cần ghi theo quy chuẩn mẫu như sau: Số: : …/QĐ-…
 • Tên quyết định: Viết in hoa, bôi đậm và căn giữa ở văn bản Căn cứ liên quan: Quy định của pháp luật, quy định công ty và luật doanh nghiệp,…

3.2 Phần Nội Dung

Đây là phần chính trong văn bản quyết định bổ nhiệm và nó sẽ có các nội dung chính sau:

Thứ nhất, thông tin của người được bổ nhiệm, bao gồm:

 • Họ tên được viết chữ in hoa
 • Ngày sinh, giới tính, nơi ở, Số căn cước,….
 • Chức vụ bổ nhiệm: Kế toán trưởng tại công ty…..

Thứ hai, thông tin về quyền hạn và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm. Trong phần này, cần nêu rõ quyền hạn, nghĩa vụ của người được bổ nhiệm. Đồng thời cần ghi rõ thời gian nhận chức cũng như danh sách của những người có liên quan đến việc thi hành quyết định bổ nhiệm này. Lưu ý, cần ghi rõ thời gian quyết định bổ nhiệm bắt đầu có hiệu lực.

3.3 Phần Kết

Sau khi các bộ phận, cá nhân đã thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng tại công ty cổ phần thì sẽ chuyển văn bản lên cho giám đốc/ tổng giám đốc. Và lúc này, người đứng đầu doanh nghiệp sẽ tiến hành xem xét và phê duyệt quyết định này.

4. Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2024

Dưới đây là những mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng chi tiết, mới nhất 2024 mà bạn có thể tham khảo:

4.1 Mẫu Quyết Định Cho Đơn Vị Sự Nghiệp

 

TÊN CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : …/QĐ ……….., ngày … tháng …. năm …..

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm người phụ trách kế toán)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………………

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020.

Căn cứ giấy chứng nhận ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh số ………………… ngày ……………………….

Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Công ty.

Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm: ………………………………… Giới tính: …………….

Sinh ngày: ………………. Dân tộc: …………… Quốc tịch: ……………

Số CMND/CCCD: …………. Ngày cấp: …….. Nơi cấp: ……………..

HKTT: …………………………

Giữ chức vụ: Người phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày ký quyết định .

Điều 2: Mức lương khởi điểm được hưởng và các khoản phụ cấp khác theo quy chế Công ty

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn

– Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán.

– Giao dịch với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên quan đến hệ thống kế toán công ty.

– Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc trên cương vị kế toán.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (bà) có tên tại điều 1 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này..

Nơi nhận:

– Như điều 4 : để chấp hành; – Chi cục thuế….. (kèm theo HS đăng ký thuế);

– Lưu văn phòng Công ty./.

………………………., ngày … tháng …. năm …..

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TẢI XUỐNG NGAY

4.2 Mẫu Quyết Định Cho Công Ty Cổ Phần

 

CÔNG TY …………….

 —————–

Số: ……….. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

….., ngày …. tháng ….. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty./. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần …………………….;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ………………………;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………………. Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./………………. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN/Hộ chiếu số: ……………… do công an ………………..….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:…………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần …………………………….. 

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3

Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

TẢI XUỐNG NGAY

4.3 Mẫu Quyết Định Cho Công Ty TNHH

 

CÔNG TY TNHH …

…..***…..

Số: …/20../QĐ – ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

Hà Nội, ngày tháng năm 20….

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH……………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty….

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH …… ;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH…… ;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………………. Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./………………. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………. do công an ……….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………….

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty TNHH……………………… 

Điều 2. Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3

Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

TẢI XUỐNG NGAY

5. Các Trường Hợp Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

Dưới đây là một số trường hợp bổ nhiệm kế toán trưởng mà bạn có thể tham khảo:

5.1 Bổ Nhiệm Mới Kế Toán Trưởng, Tuyển Dụng Kế Toán Trưởng

Trường hợp bổ nhiệm mới kế toán trưởng, tuyển dụng kế toán trưởng thường xuất hiện ở các doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp chưa có/ khuyết thiếu vị trí kế toán trưởng. Vị trí này sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát tốt tình hình tài chính kinh doanh.

Các bước bổ nhiệm kế toán trưởng mới:

quyết định bổ nhiệm kế toán

5.2 Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Cũ Và Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Mới

Việc thay đổi kế toán trưởng trong quá trình hoạt động cũng là trường hợp xuất hiện ở một số doanh nghiệp. Kế toán trưởng cũ bị bãi nhiệm có thể là do thiếu trách nhiệm trong quá trình xử lý công việc, không hoàn thành trách nhiệm được giao… gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động của doanh nghiệp.

Khi có quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng cũ và bổ nhiệm kế toán trưởng mới thì kế toán trưởng mới cần nhận bàn giao đầy đủ từ kế toán trưởng cũ để tránh những trường hợp phát sinh sau này. Các nội dung bàn giao là:

STT Nội dung bàn giao Chi tiết
1 Sổ sách kế toán
 • Báo cáo tài chính đã khớp số liệu với tờ khai thuế
 • Sổ sách đã chốt số liệu đến thời điểm chuyển giao
 • Số liệu chi tiết của các khoản mục tổng hợp
2 Báo cáo thuế
 • Tài khoản đăng nhập khai thuế và nộp thuế của doanh nghiệp
 • Các chứng từ khai thuế đã nộp
 • Giấy tờ liên quan đến việc kê mua vào và bán ra
 • Dữ liệu về số liệu căn cứ lập tờ khai
3 Thông tin bảo hiểm
 • Thông tin về tài khoản đăng nhập để thực hiện việc lập hồ sơ bảo hiểm
 • Các hồ sơ bảo hiểm chưa được giải quyết
4 Chữ ký số (token)
 • Thông tin về chữ ký số (token) như thông tin đăng nhập, mã pin…
5 Hồ sơ, chứng từ kế toán khác
 • Danh sách chứng từ gốc, cách lưu trữ chứng từ, quy trình làm việc với các chứng từ…
6 Danh mục các tài sản, hàng hóa, vật tư…
 • Báo cáo kiểm kê các tài sản, hàng hóa, vật tư, thiết bị, máy móc…
 • Tình trạng sử dụng của tài sản được bàn bàn giao
7 Bàn giao các khoản công nợ
 • Sổ sách, giấy tờ về các khoản công nợ phải thu, phải trợ…
 • Quy trình thu hồi các khoản nợ (do ai phụ trách, giấy tờ thực hiện…)

Quy trình bãi nhiệm kế toán trưởng cũ, bàn giao kế toán trưởng mới:

giấy bổ nhiệm kế toán trưởng

>> Xem thêm: Tìm việc làm kế toán trưởng.

Như vậy là trên đây JobsGO đã giới thiệu với các bạn về các nội dung cần có trong văn bản quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ về hình thức và nội dung của Quyết định này. Và nếu có bất kỳ thắc mắc gì, hãy để lại bình luận dưới bài viết này, JobsGO sẽ giải đáp giúp bạn. Và cũng đừng quên ghé thăm website jobsgo.vn của chúng tôi thường xuyên để cập nhật thêm nhiều mẫu văn bản khác thường được sử dụng nữa nhé!

Câu hỏi thường gặp

1. Khi Nào Nên Xem Xét Việc Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Mới?

Khi doanh nghiệp đang thiếu vị trí kế toán trưởng hoặc có nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể bổ nhiệm kế toán trưởng mới khi quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng cũ.

2. Các Yếu Tố Nào Cần Xem Xét Khi Chọn Kế Toán Trưởng?

Các yếu tố cần xem xét khi chọn kế toán trưởng như: kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ học vấn, kỹ năng quản lý và giao tiếp...

3. Việc Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Có Tồn Tại Rủi Ro Nào Không?

Một số rủi ro tồn tại như: chọn sai ứng viên, ứng viên thiếu kinh nghiệm, ứng viên không phù hợp với văn hoá doanh nghiệp…

4. Làm Thế Nào Để Đánh Giá Hiệu Suất Của Kế Toán Trưởng Sau Khi Được Bổ Nhiệm?

Doanh nghiệp có thể thiết lập mục tiêu và thực hiện đánh giá định kỳ về kết quả công việc của kế toán trưởng.

Tìm việc làm ngay!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

Chia sẻ bài viết này trên: