Nhiệm vụ chức năng của Giám đốc tài chính gồm những gì?

Đánh giá post

Nhiệm vụ chức năng Giám đốc tài chính là gì? Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính, Giám đốc tài chính còn là nhân tố quyết định đối với sự phát triển và thành công của một tổ chức. Họ đảm bảo việc quản lý vốn, phân tích tài chính và báo cáo tài chính được thực hiện một cách hiệu quả. Tìm hiểu rõ hơn về những nhiệm vụ, chức năng này qua bài viết của JobsGO nhé.

1. Giám đốc tài chính là ai?

Giám đốc Tài chính (Chief Financial Officer – CFO) là một trong những chức vụ cấp cao quan trọng trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. CFO là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động tài chính của tổ chức, có ảnh hưởng đến việc định hình chiến lược tài chính, quản lý nguồn lực tài chính, đảm bảo sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

nhiệm vụ chức năng giám đốc tài chính
Giám đốc tài chính là ai?

CFO đảm nhận những nhiệm vụ liên quan đến quản lý ngân sách, dự báo tài chính, quản lý vốn, quản lý rủi ro tài chính, báo cáo tài chính, đánh giá đầu tư, tư vấn chiến lược tài chính, và quản lý hệ thống thông tin tài chính. CFO thường là thành viên của ban lãnh đạo và trực tiếp báo cáo cho CEO (Tổng Giám đốc) hoặc Hội đồng quản trị.

CFO có vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược tài chính, đảm bảo sự bền vững, tăng trưởng của doanh nghiệp thông qua quản lý tài chính hiệu quả, đánh giá, quản lý rủi ro và cung cấp thông tin tài chính đáng tin cậy cho các bên liên quan.

Xem thêm: Quản trị tài chính là gì? Mô tả công việc của quản trị viên tài chính

2. Nhiệm vụ chức năng của Giám đốc tài chính

Nhiệm vụ chức năng của Giám đốc tài chính bao gồm:

2.1 Quản lý tài chính công ty

Nhiệm vụ này bao gồm việc giám sát và điều hành các hoạt động tài chính của công ty. CFO phải đảm bảo rằng công ty có đủ nguồn vốn để vận hành hiệu quả, quản lý dòng tiền để đảm bảo thanh toán các khoản phải trả đúng hạn và quản lý tài sản, nợ của công ty để đạt được mục tiêu tài chính. Cụ thể là:

 • Quản lý nguồn vốn: CFO phải đảm bảo rằng công ty có đủ nguồn vốn để hoạt động và phát triển. Điều này bao gồm việc xác định nhu cầu vốn, tìm kiếm nguồn vốn từ các nguồn khác nhau như vốn tự có, vốn vay hoặc huy động vốn từ nhà đầu tư. CFO cần đánh giá các lựa chọn vốn, quản lý việc vay nợ, bao gồm theo dõi lãi suất và thời hạn trả nợ.
 • Quản lý dòng tiền: CFO phải theo dõi và quản lý dòng tiền của công ty. Điều này bao gồm quản lý thu chi hàng ngày, dự báo dòng tiền trong tương lai và tạo ra kế hoạch quản lý dòng tiền để đảm bảo sự liên tục của hoạt động kinh doanh. CFO cần đảm bảo rằng công ty có đủ tiền mặt để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng tiền mặt để tăng trưởng và sinh lợi.
 • Quản lý tài sản và nợ: CFO có trách nhiệm quản lý tài sản và nợ của công ty một cách hiệu quả. Nhiệm vụ này bao gồm việc đánh giá và quản lý cấu trúc nợ, định giá tài sản, và quản lý quỹ đầu tư. CFO phải theo dõi các chỉ số tài chính quan trọng như tỷ suất sinh lời, khả năng thanh toán và khả năng tạo ra lợi nhuận từ tài sản.
 • Đảm bảo tuân thủ quy định tài chính: CFO cần đảm bảo rằng công ty tuân thủ các quy định tài chính, bao gồm các quy tắc kế toán, quy định thuế và các quy định liên quan đến báo cáo tài chính.

2.2 Lập kế hoạch tài chính

Giám đốc tài chính
Nhiệm vụ chức năng của Giám đốc tài chính

CFO phải dự đoán và phân tích các yếu tố để đưa ra kế hoạch tài chính chi tiết cho công ty. Cụ thể CFO cần đánh giá các yếu tố như doanh thu, chi phí, lợi nhuận, đầu tư, tiền mặt, tài chính và xây dựng kế hoạch tài chính dựa trên các mục tiêu kinh doanh dài hạn của công ty.

 • Dự đoán và phân tích: CFO phải sử dụng các công cụ và phương pháp dự đoán để đánh giá các yếu tố tài chính quan trọng như doanh thu, chi phí, lợi nhuận và lưu chuyển tiền mặt. Bằng cách thu thập, phân tích dữ liệu kinh doanh, tài chính, CFO có thể đưa ra các dự đoán và ước tính về tình hình tài chính trong tương lai.
 • Chiến lược tài chính: Dựa trên việc phân tích dữ liệu và thông tin, CFO đề xuất các chiến lược tài chính để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh dài hạn của công ty. Điều này có thể bao gồm việc đề xuất các biện pháp tăng trưởng doanh thu, giảm chi phí, cải thiện lợi nhuận hoặc tăng cường khả năng tài chính của công ty.
 • Kế hoạch tài chính: CFO phải xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết dựa trên chiến lược tài chính. Kế hoạch tài chính bao gồm các chỉ tiêu tài chính cụ thể như doanh thu, lợi nhuận, lưu chuyển tiền mặt và cấu trúc vốn. Kế hoạch này cung cấp một khung thời gian, mục tiêu cụ thể để theo dõi và đánh giá hiệu suất tài chính của công ty.
 • Đề xuất biện pháp cải thiện: CFO phải đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu suất tài chính dựa trên phân tích kết quả và so sánh với mục tiêu kế hoạch. Điều này có thể bao gồm việc đề xuất việc tối ưu hóa quy trình, tăng cường quản lý rủi ro, tăng cường khả năng thu nợ hoặc tái cấu trúc tài chính.
 • Đánh giá hiệu quả: CFO phải đánh giá hiệu quả của kế hoạch tài chính thông qua việc so sánh kết quả thực tế với các chỉ tiêu đã thiết lập trong kế hoạch. Đánh giá này giúp CFO hiểu được mức độ đạt được các mục tiêu, nhận ra những điểm mạnh – yếu của chiến lược tài chính và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.

Xem thêm: Chuyên viên hoạch định tài chính là gì? Tổng hợp thông tin liên quan

2.3 Quản lý rủi ro tài chính

Nhiệm vụ chức năng của CFO là xác định, đánh giá các rủi ro tài chính mà công ty có thể đối mặt và đề xuất các biện pháp để giảm thiểu hoặc quản lý chúng. Nó bao gồm việc đánh giá và quản lý rủi ro về tỷ giá hối đoái, lãi suất, biến động thị trường, rủi ro vốn cùng các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của công ty.

Chức năng và nhiệm vụ của giám đốc tài chính
Quản lý rủi ro tài chính
 • Đánh giá và định hình rủi ro: CFO phải đánh giá và xác định các rủi ro tài chính mà công ty có thể đối mặt, bao gồm rủi ro liên quan đến biến động thị trường, thay đổi về lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro huy động vốn,… CFO cần hiểu rõ các yếu tố rủi ro này và tác động của chúng đến tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro: Dựa trên việc đánh giá rủi ro, CFO phải xây dựng và triển khai chiến lược quản lý rủi ro tài chính cho công ty. Điều này bao gồm xác định các biện pháp để giảm thiểu rủi ro, áp dụng các chính sách và quy trình để kiểm soát rủi ro, đảm bảo sự tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến quản lý rủi ro.
 • Theo dõi và đánh giá rủi ro: CFO phải theo dõi và đánh giá hiệu quả của chiến lược quản lý rủi ro. Điều này bao gồm việc theo dõi các chỉ số và dấu hiệu cảnh báo, đánh giá tác động của các biến động thị trường, yếu tố rủi ro khác đến tài chính của công ty. CFO cần xem xét và điều chỉnh chiến lược quản lý rủi ro nếu cần thiết để đảm bảo sự an toàn, bền vững của tài chính công ty.
 • Bảo hiểm và các giải pháp chống rủi ro: CFO có trách nhiệm tìm kiếm và đánh giá các giải pháp bảo hiểm, các công cụ chống rủi ro khác để bảo vệ tài chính công ty. Điều này bao gồm việc tìm hiểu và mua các hợp đồng bảo hiểm phù hợp để bảo vệ chống lại các rủi ro như tai nạn, thiên tai, rủi ro thương mại,…

Xem thêm: Nhân viên quản lý rủi ro là gì? Tổng hợp các thông tin bạn cần biết

2.4 Báo cáo tài chính

CFO chịu trách nhiệm đối với việc chuẩn bị và cung cấp báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo lợi nhuận, báo cáo dòng tiền, báo cáo tài sản và nợ. Báo cáo tài chính cung cấp thông tin quan trọng cho ban lãnh đạo, cổ đông và các bên liên quan khác để đánh giá hiệu suất tài chính của công ty.

 • Chuẩn bị báo cáo tài chính: CFO chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo tài chính của công ty. Điều này bao gồm thu thập thông tin và dữ liệu tài chính từ các bộ phận trong công ty, xử lý, phân loại thông tin, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu.
 • Đánh giá và phân tích tài chính: CFO phân tích báo cáo tài chính để đánh giá hiệu suất tài chính của công ty. Qua việc phân tích các chỉ số tài chính như tỷ suất sinh lời, tỷ suất sinh lợi, đòn bẩy tài chính và dòng tiền, CFO có thể đánh giá sức khỏe tài chính, khả năng sinh lời và khả năng thanh toán của công ty.
 • Báo cáo cho cổ đông và bên ngoài: CFO là người chịu trách nhiệm báo cáo tài chính cho các bên liên quan như cổ đông, cơ quan quản lý, nhà đầu tư,… Báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quý, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo về thay đổi tư cách sở hữu. CFO phải đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kế toán hiện hành.
 • Thực hiện kiểm toán: CFO cần làm việc với kiểm toán viên nội bộ hoặc bên ngoài để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính. Kiểm toán giúp đảm bảo tính xác thực và đáng tin cậy của báo cáo tài chính, đồng thời đưa ra các phát hiện về việc tuân thủ quy định kế toán và phát hiện lỗi hoặc gian lận tài chính.
 • Thúc đẩy minh bạch và tuân thủ: CFO có trách nhiệm thúc đẩy minh bạch và tuân thủ các quy tắc và quy định liên quan đến báo cáo tài chính. Điều này bao gồm đảm bảo rằng thông tin tài chính được công bố đầy đủ, chính xác.

2.5 Chiến lược tài chính

nhiệm vụ chức năng giám đốc tài chính là gì
Lên chiến lược tài chính là nhiệm vụ của CFO

CFO tham gia vào việc phát triển và thực hiện chiến lược tài chính của công ty. Điều này bao gồm các hoạt động sau:

 • Đánh giá cơ hội đầu tư: CFO phải phân tích các cơ hội đầu tư tiềm năng để đảm bảo rằng công ty đang đầu tư vào các dự án có tiềm năng sinh lợi cao và rủi ro hợp lý. Điều này yêu cầu CFO cần nắm bắt thị trường, định giá công cụ tài chính và đưa ra quyết định thông minh về việc đầu tư tài chính.
 • Quản lý cấu trúc vốn: CFO có trách nhiệm quản lý cấu trúc vốn của công ty. Điều này bao gồm lựa chọn giữa việc sử dụng vốn vay hay vốn cổ phần để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh. CFO cần cân nhắc các yếu tố như lãi suất, mức độ nợ, tình hình tài chính hiện tại và tầm nhìn dài hạn của công ty để đưa ra quyết định hợp lý về cấu trúc vốn.
 • Tìm kiếm nguồn vốn: CFO phải quản lý và tìm kiếm nguồn vốn phù hợp để đáp ứng nhu cầu tài chính của công ty. Điều này có thể bao gồm đàm phán với ngân hàng để vay vốn, tìm kiếm nhà đầu tư để huy động vốn hoặc xem xét các phương thức tài chính khác như liên kết công ty hay kinh doanh chia sẻ rủi ro.
 • Quản lý quỹ tiền mặt: CFO có trách nhiệm quản lý quỹ tiền mặt của công ty để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục. Nhiệm vụ này bao gồm đánh giá dòng tiền, tạo kế hoạch quản lý tiền mặt và quản lý rủi ro thanh toán. CFO cần đảm bảo rằng công ty có đủ tiền mặt để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán, như lương, chi trả nhà cung cấp và các khoản phải trả khác.

Xem thêm: Mức lương Giám Đốc Tài Chính

Như vậy, nhiệm vụ chức năng Giám đốc Tài chính là xây dựng và duy trì sự ổn định tài chính của công ty. Qua việc lập kế hoạch, phân tích, quản lý rủi ro và báo cáo tài chính, họ đóng góp tích cực vào quyết định chiến lược, giúp công ty đạt được mục tiêu kinh doanh và tăng trưởng bền vững trong môi trường kinh doanh thay đổi không ngừng.

Để hiểu rõ hơn về vị trí Giám đốc tài chính, tham khảo thêm bài viết “CFO là gì?” của JobsGO bạn nhé.

————————————————————————————————————–

Nhà tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng nhanh chóng, tiếp cận ứng viên mọi nơi!

Người tìm việc: Tuyển vị trí Giám đốc tài chính

Tìm việc làm ngay!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

Chia sẻ bài viết này trên: