Top 20+ câu hỏi về cấu trúc dữ liệu phỏng vấn & gợi ý trả lời

Đánh giá post
Job ngon - Thu nhập trên 26Tr - Không kinh nghiệm - Mời bạn ứng tuyển

Trước khi tham gia bất kỳ buổi phỏng vấn nào, các bạn cũng nên chuẩn bị kỹ lưỡng về tinh thần cũng như kiến thức. Và việc nắm rõ các câu hỏi về cấu trúc dữ liệu phỏng vấn sẽ giúp các bạn tự tin, dễ dàng chinh phục nhà tuyển dụng hơn. Dưới đây là bộ 20+ câu hỏi phỏng vấn liên quan đến cấu trúc dữ liệu, các bạn hãy tham khảo nhé.

1. Cấu trúc dữ liệu là gì?

Gợi ý trả lời:

Cấu trúc dữ liệu là cách tổ chức và lưu trữ dữ liệu trong máy tính một cách có tổ chức. Nó định nghĩa các quy tắc và phương pháp để thao tác, truy xuất và thay đổi dữ liệu. Cấu trúc dữ liệu giúp tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm tài nguyên trong việc xử lý dữ liệu.

Các ví dụ phổ biến của cấu trúc dữ liệu bao gồm mảng, danh sách liên kết, hàng đợi, cây, đồ thị và bảng băm.

Xem thêm: Cơ sở dữ liệu là gì? Các loại cơ sở dữ liệu hiện nay

2. Phân biệt cấu trúc tệp và cấu trúc lưu trữ

các câu hỏi về cấu trúc dữ liệu phỏng vấn
Câu hỏi phỏng vấn cấu trúc dữ liệu

Gợi ý trả lời: Cấu trúc tệp liên quan đến cách dữ liệu được tổ chức và lưu trữ trong tệp tin, trong khi cấu trúc lưu trữ liên quan đến cách dữ liệu được tổ chức và lưu trữ trong bộ nhớ của một chương trình. Cụ thể là:

  • Cấu trúc tệp (file structure) là cách dữ liệu được tổ chức và lưu trữ trong một tệp tin hoặc một hệ thống tệp tin. Nó xác định cách các dữ liệu được sắp xếp, truy cập và lưu trữ trong tệp tin. Cấu trúc tệp có thể bao gồm các thông tin như tiêu đề, khối dữ liệu, mục lục và chỉ mục để hỗ trợ việc truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả.
  • Cấu trúc lưu trữ (data structure) là cách dữ liệu được tổ chức và lưu trữ trong bộ nhớ của một chương trình máy tính hoặc hệ thống. Nó định nghĩa các phương pháp và thuật toán để thêm, xóa và truy xuất dữ liệu trong bộ nhớ. Cấu trúc lưu trữ có thể bao gồm các cấu trúc như mảng, danh sách liên kết, cây, đồ thị, bảng băm để quản lý và sắp xếp dữ liệu.

3. Thời điểm tốt nhất để áp dụng tìm kiếm nhị phân là gì?

Gợi ý trả lời: Thời điểm tốt nhất để áp dụng tìm kiếm nhị phân là khi dữ liệu đã được sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần và không có sự thay đổi thường xuyên trong dữ liệu.

4. Danh sách được liên kết là gì?

Gợi ý trả lời: Danh sách được liên kết là một cấu trúc dữ liệu trong đó các phần tử được tổ chức thành các nút, mỗi nút chứa dữ liệu và một liên kết đến nút tiếp theo.

5. Các khu vực cấu trúc dữ liệu là gì?

Gợi ý trả lời: Các khu vực cấu trúc dữ liệu bao gồm mảng, danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi, cây, đồ thị, bảng băm và nhiều cấu trúc dữ liệu khác để tổ chức, lưu trữ dữ liệu một cách có tổ chức và hiệu quả.

6. LIFO là gì?

Gợi ý trả lời: LIFO (Last-In, First-Out) là một nguyên tắc hoạt động trong cấu trúc dữ liệu ngăn xếp (stack). Theo nguyên tắc LIFO, phần tử được thêm vào ngăn xếp cuối cùng (last-in) sẽ được lấy ra và xử lý đầu tiên (first-out).

7. Cây nhị phân là gì?

Gợi ý trả lời: Cây nhị phân là một cấu trúc dữ liệu trong đó mỗi nút có tối đa hai nút con. Nút trái đại diện cho giá trị nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của nút cha, trong khi nút phải đại diện cho giá trị lớn hơn giá trị của nút cha. Cây nhị phân thường được sử dụng để tìm kiếm, sắp xếp và thực hiện các thao tác trên dữ liệu một cách hiệu quả.

Xem thêm: Database là gì? Các kiểu database và ứng dụng trong thực tế

8. Ngăn xếp là gì?

câu hỏi phỏng vấn cấu trúc dữ liệu
Bộ câu hỏi phỏng vấn về cấu trúc dữ liệu phổ biến

Gợi ý trả lời: Ngăn xếp (stack) là một cấu trúc dữ liệu trong đó các phần tử được thêm vào và lấy ra theo nguyên tắc Last-In, First-Out (LIFO). Nghĩa là phần tử được thêm vào cuối cùng sẽ được lấy ra và xử lý đầu tiên. Các hoạt động chính trên ngăn xếp bao gồm đẩy (push) để thêm phần tử vào đỉnh ngăn xếp và rút (pop) để lấy phần tử ra khỏi đỉnh ngăn xếp.

9. Những cấu trúc dữ liệu nào được sử dụng để quản lý 1 hàm theo thuật toán?

Gợi ý trả lời: Những cấu trúc dữ liệu thường được sử dụng để quản lý một hàm theo thuật toán là ngăn xếp (stack) và hàng đợi (queue).

10. Mảng đa chiều là gì?

Gợi ý trả lời: Mảng đa chiều là một cấu trúc dữ liệu trong lập trình mà dữ liệu được tổ chức thành một lưới có kích thước nhiều chiều. Nó cho phép lưu trữ và truy xuất các phần tử dựa trên các chỉ mục đa chiều.

Ví dụ, mảng 2 chiều có thể được biểu diễn như một bảng hoặc ma trận có hàng và cột để tham chiếu đến từng phần tử.

11. Làm thế nào để tất cả các phần tử có thể được tham chiếu trong mảng 1 chiều?

Gợi ý trả lời: Để tất cả các phần tử trong mảng 1 chiều có thể được tham chiếu, bạn có thể sử dụng chỉ mục của mỗi phần tử trong mảng. Mỗi phần tử sẽ có một chỉ mục duy nhất và có thể được truy cập bằng cách sử dụng chỉ mục này. Chúng ta có thể tham chiếu đến một phần tử bằng cách sử dụng biểu thức mảng[ chỉ_mục ], trong đó “mảng” là tên của mảng và “chỉ_mục” là số nguyên biểu thị vị trí của phần tử cần tham chiếu.

12. FIFO là gì?

Gợi ý trả lời: FIFO (First-In, First-Out) là một nguyên tắc hoạt động trong cấu trúc dữ liệu hàng đợi (queue). Theo nguyên tắc FIFO, phần tử được thêm vào hàng đợi sẽ được lấy ra và xử lý theo thứ tự đầu tiên vào là đầu tiên ra.

câu hỏi phỏng vấn kinh điển về cấu trúc dữ liệu
Nhà tuyển dụng thường hỏi gì liên quan đến cấu trúc dữ liệu?

13. Làm thế nào để xác định một danh sách liên kết vòng?

Gợi ý trả lời: Để xác định một danh sách liên kết vòng, ta có thể sử dụng phương pháp hai con trỏ. Một con trỏ chạy nhanh di chuyển hai bước mỗi lần, trong khi con trỏ chạy chậm di chuyển một bước. Nếu danh sách không có vòng, con trỏ nhanh sẽ đến cuối danh sách (con trỏ nhanh sẽ là NULL) trước khi con trỏ chậm đến cuối danh sách. Nếu danh sách có vòng, con trỏ nhanh và con trỏ chậm sẽ gặp nhau tại một điểm nào đó. Bằng cách so sánh hai con trỏ, nếu chúng trùng nhau, đó là một danh sách liên kết vòng.

14. Phân biệt NULL và VOID

Gợi ý trả lời: NULL là một giá trị đặc biệt trong các ngôn ngữ lập trình, thường được sử dụng để chỉ một con trỏ không trỏ đến bất kỳ đối tượng hoặc vùng nhớ nào. VOID là một từ khóa trong các ngôn ngữ lập trình, thường được sử dụng để chỉ kiểu dữ liệu không có giá trị hoặc không có kiểu dữ liệu cụ thể.

15. Ưu điểm cơ bản của danh sách liên kết là gì?

Gợi ý trả lời: Danh sách liên kết có ưu điểm cơ bản là linh hoạt trong việc chỉnh sửa và thay đổi dữ liệu theo yêu cầu.

16. Tìm kiếm tuyến tính là gì?

Gợi ý trả lời: Tìm kiếm tuyến tính là một phương pháp tìm kiếm trong cấu trúc dữ liệu một chiều (ví dụ: mảng), trong đó các phần tử được kiểm tra tuần tự từ đầu đến cuối cho đến khi tìm thấy giá trị cần tìm hoặc đến cuối cùng của dữ liệu. Nếu giá trị được tìm thấy, vị trí hoặc chỉ số của nó được trả về. Phương pháp tìm kiếm tuyến tính đơn giản nhưng có thể có độ phức tạp tìm kiếm tuyến tính là O(n), trong đó n là số lượng phần tử trong cấu trúc dữ liệu.

Xem thêm: 20+ Câu hỏi phỏng vấn Java phổ biến nhất có đáp án

17. Khai báo biến ảnh hưởng đến việc phân bổ bộ nhớ như thế nào?

Gợi ý trả lời: Khai báo biến ảnh hưởng đến việc phân bổ bộ nhớ bằng cách xác định kích thước và loại dữ liệu của biến. Mỗi loại dữ liệu có kích thước khác nhau và yêu cầu một lượng bộ nhớ tương ứng. Khai báo biến cũng có thể ảnh hưởng đến phạm vi sử dụng của biến, tức là liệu biến là toàn cục (global) hay cục bộ (local). Điều này có thể quyết định thời điểm và cách thức phân bổ bộ nhớ cho biến, có thể là cấp phát bộ nhớ tĩnh hoặc động.

Câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn cấu trúc dữ liệu
Top câu hỏi phỏng vấn thường gặp về cấu trúc dữ liệu

18. Ưu điểm của heap so với stack là gì?

Gợi ý trả lời: Heap và stack là hai phần của bộ nhớ trong một chương trình và có những ưu điểm khác nhau. Heap được sử dụng để cấp phát bộ nhớ động cho các đối tượng và có khả năng quản lý linh hoạt. Nó cho phép truy cập và sử dụng đối tượng từ các phạm vi khác nhau. Trong khi đó, stack được sử dụng để quản lý biến cục bộ và khối mã. Nó cung cấp quy trình cấp phát và giải phóng bộ nhớ nhanh chóng. Tuy nhiên, heap thích hợp cho việc lưu trữ dữ liệu lớn hơn và đối tượng có tuổi thọ dài, trong khi stack phù hợp cho việc quản lý biến cục bộ và khối mã.

19. Cách bạn có thể thêm các mục mới trong cây tìm kiếm nhị phân?

Gợi ý trả lời: Để thêm một mục mới vào cây tìm kiếm nhị phân, ta thực hiện các bước sau đây: kiểm tra xem cây có trống hay không, nếu có thì thêm mục mới làm gốc của cây. Nếu cây không trống, so sánh giá trị mục mới với giá trị của nút hiện tại. Nếu nhỏ hơn, ta di chuyển xuống cây con bên trái; nếu lớn hơn, ta di chuyển xuống cây con bên phải. Tiếp tục quá trình này cho đến khi tìm được vị trí phù hợp và chèn mục mới vào cây.

20. Số nút ít nhất mà cây nhị phân sẽ có là bao nhiêu?

Gợi ý trả lời: Cây nhị phân có thể không có nút nào, tức là cây trống. Trong trường hợp này, số nút ít nhất là 0.

21. Con trỏ được sử dụng trong cấu trúc dữ liệu nào?

Gợi ý trả lời: Con trỏ được sử dụng trong cấu trúc dữ liệu như danh sách liên kết, cây nhị phân, đồ thị và nhiều cấu trúc dữ liệu khác để tham chiếu, truy cập đến các đối tượng, vị trí trong bộ nhớ.

22. Thuật toán sắp xếp nào được đưa vào tài khoản nhanh nhất?

Gợi ý trả lời: Thuật toán sắp xếp nhanh (quicksort) là một trong những thuật toán sắp xếp nhanh nhất.

Trên đây là bộ 20+ các câu hỏi về cấu trúc dữ liệu phỏng vấn phổ biến hiện nay kèm gợi ý trả lời. Hy vọng rằng bài viết sẽ hữu ích với các bạn, giúp các bạn vượt qua vòng phỏng vấn một cách tốt nhất.

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

JobsGO Banner

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *