Mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản cho người lao động mới nhất năm 2024

Đánh giá post

Mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản là loại giấy tờ quan trọng mà cả lao động nam và nữ đều cần biết. Bởi nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động. Bài viết sau đây của JobsGO sẽ giúp bạn tổng hợp những thông tin hữu ích nhất mẫu đơn này.

1. Thế nào là mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản?

Thế nào là mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản?
Thế nào là mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản?

Trước tiên bạn cần biết thế nào là mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản?

Hiểu đơn giản đơn xin nghỉ thai sản là mẫu đơn được viết nhằm xin được phép nghỉ thai sản khi người lao động chuẩn bị đến kỳ sinh con theo quy định pháp luật. Trong mẫu đơn này nêu rõ thông tin của người làm đơn và thời gian nghỉ.

Xem thêm: Nghỉ việc trước khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản?

2. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2024

Để có mẫu đơn chuẩn, bạn có thể tham khảo một đơn xin nghỉ thai sản dưới đây:

2.1 Mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty ……………(1)

– Phòng hành chính nhân sự

– Trưởng bộ phận …………..……… (2)

Tên tôi là:………………………..……..………… Sinh ngày…………………….………

Chức vụ:………………………………………….. Vị trí công tác:……………………….

Số CCCD/CMND:……………… Ngày cấp…………………… Nơi cấp…………………

Địa chỉ hiện tại:……………………………………………………………………………..

Hiện nay, tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Ngày dự kiến sinh là…..

Để đảm bảo sức khỏe và có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho việc sinh con, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./….đến ngày……/…../…..(3)

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……………………..(4) hiện đang công tác tại………………(5).

Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc đúng thời hạn và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….., ngày…..tháng…..năm……

Ý kiến của Giám đốc Người làm đơn

Link tải

2.2 Đơn xin nghỉ thai sản dành cho giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN

Kính gửi: – Phòng giáo dục và đào tạo huyện …………

– Ban giám hiệu Trường …………………….

Tên tôi là:………………………..……..………… Sinh ngày:…………………….………

Nghề nghiệp:…………………………………………..…………………….………………

Nơi công tác:…………………………………………..…………………….………………

Hiện nay tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh và sắp đến ngày sinh bé theo dự kiến của bác sĩ. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ……………………………… và Ban giám hiệu Trường …………………… cho tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày ….. tháng …. năm ……. đến ngày ….. tháng ….. năm …..

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của ngành, của nhà trường.

Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo huyện …………………., ban giám hiệu Trường ……………………………. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….., ngày…..tháng…..năm……

Ý kiến của Hiệu trưởng Người làm đơn

Link tải

2.3 Mẫu đơn xin nghỉ thai sản nam giới có vợ sinh con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: ………………………………………………………………………………….

Tên tôi là:………………………..……..………… Sinh ngày…………………….………

Chức vụ:………………………………………….. Vị trí công tác:……………………….

Số CCCD/CMND:……………… Ngày cấp…………………… Nơi cấp…………………

Địa chỉ hiện tại:……………………………………………………………………………..

Vợ tôi vừa sinh con vào ngày…………………. Để chăm sóc cho vợ và con mới sinh, tôi mong Ban Giám đốc Công ty phê duyệt để nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..

Tôi cam kết trở lại làm việc đúng thời gian kể trên và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

……….., ngày…..tháng…..năm……

Ý kiến của Hiệu trưởng Người làm đơn

Link tải

2.4 Đơn xin nghỉ theo chế độ thai sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: ……………………..(2)

Tên tôi là: ………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác: ……………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép cho tôi được nghỉ chế độ thai sản (đối với lao động nam xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con cần ghi rõ lý do) thời gian là…………. ngày, kể từ ngày…………… đến hết ngày………………………………………..

Tôi xin hứa sau khi có hồ sơ để hưởng chế độ thai sản của cơ sở y tế có thẩm quyền, tôi sẽ gửi kịp thời đến ………………….(3)………………………. để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần: ……………………………………………………………

Tôi sẽ bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý với thủ trưởng đơn vị trước khi được nghỉ và cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian được nghỉ.

Kính đề nghị……………………………………….(2)……………..xem xét, giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

……….., ngày…..tháng…..năm……

Ý kiến của Trưởng đơn vị Người làm đơn

Ghi chú:

(1) Địa danh.

(2) Chức danh của người có thẩm quyền cho nghỉ thai sản.

(3) Đơn vị làm thủ tục giải quyết chế độ thai sản.

Link tải

2.5 Đơn xin nghỉ chế độ thai sản nam giới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

(ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NAM CÓ VỢ SINH CON)

Kính gửi: – Ban giám hiệu Trường………………………….

– Phòng Tổ chức Cán bộ

– Phòng Tài chính – Kế toán

Tên tôi là:……………………………………… Ngày sinh: …………………………….

Điện thoại liên lạc: -NR: …………………… -DĐ: ……………………………………..

Chức danh :……………………………………… Hệ số lương hiện hưởng: ……………

Chức vụ (nếu có) :……………………………… Hệ số phụ cấp : ………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………….

Ngày vợ sinh con:…………………………………………………………………………

Thời gian nghỉ từ ngày ……../………./ 20…. đến ngày ………./……../ 20…

(Trong thời gian 30 ngày từ khi vợ sinh con, lao động nam được nghỉ 05 ngày làm việc nếu vợ sinh thường, được nghỉ 07 ngày làm việc nếu vợ sinh mổ hoặc con dưới 32 tuần tuổi, được nghỉ 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi, được nghỉ 14 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi trở lên phải phẫu thuật)

Kính đề nghị Ban Giám hiệu, Quý phòng xem xét, giải quyết cho phép tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn.

……….., ngày…..tháng…..năm……

Ý kiến của Trưởng đơn vị Người làm đơn

Link tải

2.6 Đơn xin nghỉ thai sản không lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

……., ngày ….. tháng ….. năm……

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG SAU SINH

Kính gửi: – BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY…

– PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

– TRƯỞNG PHÒNG

Tôi tên là: ………………………………… Sinh ngày…………………………………….

Căn cước công dân số… cấp ngày…/…/… tại…………..…………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………….…………………………………

Hiện đang là nhân viên phòng kế toán thuộc công ty…

Nay tôi xin trình đơn này kính đề nghị Ban giám đốc chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (không lương)

Trong thời gian:………….. ngày. (Kể từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…)

Vì lý do: tôi vừa sinh con vào ngày …/…/…, đến nay đã hết thời gian 06 tháng được nghỉ đẻ theo quy định của pháp luật lao động. Tuy nhiên, do con tôi còn bé, cháu lại hay bị bệnh tật kéo dài khiến tôi không thể tập trung vào công việc được nữa. Tôi muốn nghỉ một thời gian để có thể chữa bệnh cho cháu trong thời gian dài.

Tôi đã bàn giao công việc cho….. Bộ phận:………………

Các công việc được bàn giao gồm có:…

Kính mong ban giám đốc xem xét và xử lý yêu cầu của tôi một cách nhanh chóng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Trưởng đơn vị Người làm đơn

Link tải

2.7 Mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản cho công nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: ……………………..(2)

Tên tôi là: ………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác: ……………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép cho tôi được nghỉ chế độ thai sản (đối với lao động nam xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con cần ghi rõ lý do) thời gian là…………. ngày, kể từ ngày…………… đến hết ngày………………………………………..

Tôi xin hứa sau khi có hồ sơ để hưởng chế độ thai sản của cơ sở y tế có thẩm quyền, tôi sẽ gửi kịp thời đến ………………….(3)………………………. để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần: ……………………………………………………………

Tôi sẽ bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý với thủ trưởng đơn vị trước khi được nghỉ và cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian được nghỉ.

Kính đề nghị……………………………………….(2)……………..xem xét, giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

………..,ngày…..tháng…..năm……

Ý kiến của Trưởng đơn vị Người làm đơn

Link tải

3. Cách viết đơn xin nghỉ chế độ thai sản

Cách viết đơn xin nghỉ chế độ thai sản cần đảm bảo các thông tin như sau:

 • Doanh nghiệp nơi người lao động đang làm việc, công tác.
 • Bộ phận mà người lao động đang làm việc.
 • Thời gian xin nghỉ là 6 tháng.
 • Đối tượng trực tiếp nhận bàn giao công việc.
 • Phòng, bộ phận mà người nhận bàn giao đang làm việc.

Xem thêm: Bảo hiểm xã hội chế độ thai sản – Quy định mới 2024

4. Những điều cần biết về nghỉ thai sản

Những điều cần biết về nghỉ thai sản
Những điều cần biết về nghỉ thai sản

Bên cạnh những thông tin trên thì còn rất nhiều thông tin khác bạn cần biết về nghỉ thai sản như: Thời gian nộp đơn, thời gian nghỉ, đối tượng được hưởng chế độ,… Để có câu trả lời cụ thể, bạn hãy đọc tiếp nội dung trong phần này.

4.1 Thời gian nộp đơn xin nghỉ thai sản

Trong luật bảo hiểm xã hội chỉ nhắc đến thời gian mà lao động nữ được phép nghỉ khi sinh. Thế nhưng họ không được nghỉ tùy theo sở thích mà chỉ được phép nghỉ trước thời gian sinh không quá hai tháng. Hiện nay tại luật bảo hiểm xã hội cùng các văn bản hướng dẫn kèm theo không quy định rõ về thời gian báo trước nghỉ sinh con.

Bên cạnh đó trong Bộ luật lao động cũng chỉ quy định về thời gian báo trước cho chủ doanh nghiệp khi nghỉ việc chứ không nói đến thời gian cần báo trước khi nghỉ sinh con. Cũng chính vì thế mà lao động nữ khi nghỉ sinh không có nghĩa vụ phải báo trước cho chủ lao động về thời gian.

Thế nhưng, để đảm bảo tiến độ công việc, thể hiện trách nhiệm của mình trọn vẹn nhất thì trước dự kiến sinh khoảng 30-45 ngày bạn nên làm đơn xin phép nghỉ. Như vậy công ty sẽ có thời gian sắp xếp người thay thế, công việc cũng không bị gián đoạn. Đặc biệt với người giữ chức vụ quan trọng thì điều này lại càng cần thiết

4.2 Người lao động nghỉ thai sản trong bao lâu?

Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, lao động nữ khi sinh con sẽ được nghỉ 6 tháng. Nếu trong trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ người con thứ hai trở đi họ sẽ được nghỉ thêm 1 tháng. Tuy nhiên luật không bắt buộc họ phải nghỉ đủ 6 tháng, nếu muốn đi làm lại phải đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Có thời gian nghỉ ít nhất 4 tháng.
 • Lao động phải báo trước cho doanh nghiệp và được sự đồng ý từ họ.
 • Cần phải có sự xác nhận của cơ sở y tế về việc đi làm lại không ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động.

Riêng với trường hợp mang thai hộ, họ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con đến lúc giao con cho người mẹ nhờ mang thai hộ. Nếu từ ngày sinh con đến ngày giao con chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được nghỉ thêm cho đủ 60 ngày (tính cả ngày lễ, ngày Tết, nghỉ hàng tuần).

Xem thêm: Cách tính tiền dưỡng sức sau sinh mẹ bầu cần lưu ý

4.3 Đối tượng được hưởng chế độ thai sản

Đối tượng được hưởng chế độ thai sản
Đối tượng được hưởng chế độ thai sản

Những đối tượng sau sẽ được hưởng chế độ thai sản:

 • Người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động (hợp đồng không thời hạn, có thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ), thời gian quy định tối thiểu từ 2-3 tháng.
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời gian tối thiểu từ 1-3 tháng.
 • Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức.
 • Những đối tượng làm việc trong quân đội, quốc phòng, công an.

4.4 Điều kiện cần thiết hưởng chế độ thai sản

Để được hưởng chế độ thai sản theo đúng quy định, người lao động cần đảm bảo được những điều kiện sau:

 • Người lao động nữ đang mang thai.
 • Trong khoảng thời gian đầu sinh con.
 • Lao động nữ là người mang thai hộ hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ.
 • Người lao động nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi.
 • Người lao động đã sử dụng các biện pháp tránh thai như: Đặt vòng, triệt sản. Người lao động nam có vợ đang trong thời gian sinh con và tham gia bảo hiểm xã hội.

5. Giải đáp thắc mắc về chế độ thai sản

Trong chế độ thai sản, có rất nhiều lao động còn chưa rõ về quyền lợi khi mới đóng bảo hiểm 6 tháng và đóng bảo hiểm ở hai công ty khác nhau sẽ xử lý như thế nào? Tất cả sẽ được JobsGO giải đáp trong nội dung phần này.

5.1 Nộp đơn xin nghỉ thai sản trước bao nhiêu ngày là đúng?

Toàn bộ lao động đang công tác, làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan tổ chức muốn nghỉ thai sản phải làm đơn theo đúng quy định của pháp luật. Vậy thời gian nộp đơn trước bao nhiêu ngày là đúng?

Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, đồng thời làm theo đúng pháp luật thì cần phải lưu ý thời gian nộp đơn trước đối đa không quá 2 tháng. Điều đó có nghĩa là lao động nữ có thể nghỉ trước sinh 2 tháng và sau sinh 4 tháng. Thế nhưng cũng cần phải căn cứ vào tình hình sức khỏe của người mẹ mà phân chia thời gian nghỉ hợp lý nhất.

Như vậy, trước dự kiến ngày sinh từ 1-2 tháng thì lao động nữ có thể làm đơn xin nghỉ thai sản để nộp lên bộ phận chuyên trách của công ty.

5.2 Thời gian đóng bảo hiểm 6 tháng có được hưởng chế độ thai sản?

Nếu người lao động đóng đủ từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước kỳ sinh nở sẽ được tính như sau:

 • Trong trường hợp nhận nuôi con hoặc sinh con trước ngày 15 của tháng thì không tính vào thời gian 12 tháng trước sinh hoặc nhận nuôi con.
 • Trong trường hợp sinh con, nhận nuôi con từ ngày 15 trở đi của tháng (tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội) được tính vào thời gian 12 tháng trước sinh con, nhận nuôi con.

Ví dụ: Người lao động nữ tham gia đóng bảo hiểm từ tháng 3/2022 đến 16/8/2022 thì sinh con. Thời gian 12 tháng trước sinh con sẽ tính từ tháng 9/2021 đến tháng 8/2021. Mà người lao động đã đóng đủ 6 tháng (tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8) nên vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

5.3 Nộp bảo hiểm ở 2 doanh nghiệp khác nhau chế độ thai sản như thế nào?

Theo quy định của pháp luật, người lao động được hưởng chế độ thai sản nếu đã đóng đủ 6 tháng trong 12 tháng trước sinh. Nếu như người lao động nghỉ làm công ty cũ và sang công ty mới, tại đây đã đóng đủ 6 tháng thì vẫn được hưởng bình thường. Trong trường hợp ở công ty mới chưa đóng đủ 6 tháng thì sẽ không được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Giải đáp thắc mắc về chế độ thai sản
Giải đáp thắc mắc về chế độ thai sản

5.4 Lao động nam có được hưởng chế độ thai sản không?

Chế độ thai sản không chỉ dành cho lao động nữ mà lao động nam có vợ sinh con cũng được hưởng chế độ này. Chế độ cụ thể với lao động nam như sau:

 • Nghỉ 05 ngày làm việc nếu vợ sinh thường
 • Nghỉ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi
 • Nghỉ 10 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc
 • 14 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật

7. Những lưu ý khi viết đơn xin nghỉ thai sản

Khi viết đơn xin nghỉ thai sản, bạn cần phải lưu ý một số vấn đề sau:

 • Thứ nhất, đảm bảo tính chính xác của các thông tin đưa ra.
 • Thứ hai, về thời gian xin nghỉ và đi làm lại bạn cần viết rõ ràng ngày, tháng để công ty nắm được.
 • Thứ ba, vấn đề bàn giao công việc nên ghi rõ tên người nhận bàn giao, bộ phận, chức vụ để tránh vấn đề sai sót.
 • Thứ tư, viết đơn và nộp đơn trước dự kiến ngày sinh khoảng 1-2 tháng để có thời gian giải quyết các vấn đề công việc và bàn giao lại cho người khác. Điều này thể hiện bạn có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Như vậy, bài viết trên đây JobsGO đã giúp bạn tổng hợp một số thông tin cần thiết về mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản. Người lao động, đặc biệt là nữ cần nắm rõ các quy định của nhà nước để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình tốt hơn.

Tìm việc làm ngay!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

Chia sẻ bài viết này trên: