Cách Làm Bảo Hiểm Thất Nghiệp: Thủ Tục Mới Nhất Năm 2024

Đánh giá post

Cách làm bảo hiểm thất nghiệp thế nào? Có thể làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online không hay bắt buộc phải đến trực tiếp cơ quan Giới thiệu việc làm? Hãy khám phá ngay câu trả lời cùng JobsGO bạn nhé!

1. Bảo Hiểm Thất Nghiệp Là Gì?

Bảo hiểm thất nghiệp là một loại bảo hiểm xã hội, hỗ trợ người lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp. Đây được coi là một chiếc phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Trong thời gian người lao động chưa kiếm được việc làm, các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp sẽ hỗ trợ một phần thu nhập, tạo cơ hội cho người lao động học nghề và tìm kiếm công việc mới.

thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp
Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

2. Đối Tượng Tham Gia Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm 2013, các đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cả người lao động và người sử dụng lao động. Các đối tượng khác như: người lao động đang hưởng lương hưu, người lao động giúp việc gia đình thì không phải tham gia đóng bảo hiểm.

3. Cách Làm Hồ Sơ Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Dưới đây là những giấy tờ cần thiết để nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm và Nghị định số 28/2015/NĐ-CP:

Loại giấy tờ Số lượng
Sổ bảo hiểm xã hội 01
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định) (*) 01
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

 • Hợp đồng lao động
 • Hợp đồng làm việc đã hết hạn
 • Quyết định thôi việc
 • Quyết định sa thải
 • Quyết định kỷ luật dẫn đến thôi việc
 • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng
01
Căn cước công dân, bản sao sổ hộ khẩu/sổ tạm trú. Nếu nộp hồ sơ tại địa phương cư trú, cần có bản gốc để đối chiếu. 01

(*) Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được viết theo Mẫu số 3 – Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

LINK TẢI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………………….

Tên tôi là:.………………..…..…. sinh ngày …… /……./…… Nam o, Nữ o

Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………………

Số sổ BHXH: …………………………………..………………………………

Số điện thoại:………….……..…Địa chỉ email (nếu có)………………….……

Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:……………..……………………

Số tài khoản (ATM nếu có)……….….… tại ngân hàng:………………………

Trình độ đào tạo:……………………………………………………………….

Ngành nghề đào tạo:……………………………………………………………

Nơi thường trú (1):……………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay (2):…………………..………………………………..………..

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)………………………………………………………………………………………………

tại địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………

………………………………………………………………………………………

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:…………………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp…………………………..tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):…………………………………….…………………………….…………….

Kèm theo Đề nghị này là (3)…………………………………………………………………. và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

.………, ngày ……. tháng ….. năm ……..

 Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp
Cách làm hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

4. Quy Trình, Cách Làm Thủ Tục Nhận Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Quy trình và thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp sẽ bao gồm 4 bước như sau:

4.1. Hướng Dẫn Cách Làm Bảo Hiểm Thất Nghiệp Trực Tiếp

Nộp Hồ Sơ Đến Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm

Trong vòng 3 tháng tính từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người lao động vẫn chưa tìm được việc làm và muốn nhận trợ cấp thất nghiệp, họ cần trực tiếp đến Trung tâm giới thiệu việc làm/trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương để nộp hồ sơ.

Thời Hạn Giải Quyết Hồ Sơ

 • Sau khi nộp hồ sơ, trong vòng 15 ngày, người lao động chưa tìm được việc làm phải đến trung tâm giới thiệu việc làm để thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm giới thiệu việc làm sẽ ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, đồng thời cung cấp sổ bảo hiểm xã hội đã xác nhận việc trả cho người lao động.
 • Trong trường hợp người lao động không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp, trung tâm giới thiệu việc làm phải thông báo bằng văn bản và giải thích rõ nguyên nhân.
 • Thời điểm bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp là từ ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

Nhận Tiền Trợ Cấp Thất Nghiệp

 • Sau khi có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, trong vòng 5 ngày làm việc, cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương sẽ tiến hành chi trả tiền trợ cấp cho tháng đầu tiên cho người lao động, đồng thời cung cấp thẻ bảo hiểm y tế. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính bằng 60% của mức bình quân tiền lương trong 6 tháng liền kề trước khi người lao động thất nghiệp và đã đóng bảo hiểm xã hội.
 • Mỗi tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày bắt đầu hưởng trợ cấp tháng đó, trừ khi nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Thông Báo Tìm Việc Hàng Tháng Của Người Lao Động

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 19, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, hàng tháng, người lao động phải đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về quá trình tìm kiếm việc làm trong thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp, tuân thủ lịch hẹn được quy định trong Quyết định trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp người lao động không tuân thủ quy định và không thực hiện thông báo đúng thời hạn trong tháng, họ sẽ bị tạm ngừng hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng đó. Nếu người lao động không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về tình hình tìm kiếm việc làm quá thời hạn quy định, trung tâm sẽ thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội và gửi thông báo đến người lao động về việc ngừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ:

Chị Lan nghỉ việc vào ngày 12/02/2023 và nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm ngày 15/02/2023, thì thời gian giải quyết và hưởng trợ cấp sẽ như sau:

 • Ngày Trung tâm giới thiệu việc làm ra Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho chị Lan: 5/2/2024
 • Ngày bắt đầu tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: 1/3/2024
 • Ngày chi trả trợ cấp thất nghiệp lần đầu: 6/3/2024
 • Ngày chi trả trợ cấp thất nghiệp lần 2: 1/4 – 12/4/2024
 • Ngày chi trả trợ cấp thất nghiệp lần 3: 1/5 – 12/5/2024

4.2. Cách Làm Bảo Hiểm Thất Nghiệp Online

Năm 2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ra công văn về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp online. Theo đó, thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến sẽ được thực hiện trên trang web Cổng Dịch vụ Công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Cách làm BHTN online cụ thể như sau:

Đăng Ký Và Đăng Nhập Vào Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia

 • Bước 1: Cách làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ việc đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Bạn cần truy cập vào trang web https://dichvucong.gov.vn/ > Chọn mục “Đăng ký” > Chọn phương thức đăng ký “Công dân” > Ở mục Xác minh mức độ trung bình (IAL2) chọn “Thuê bao di động” hoặc “Bảo hiểm xã hội” > Sau đó, điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu để đăng ký tài khoản.

1

2

 • Bước 2: Chọn mục “Đăng nhập” > Chọn mục “Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ Công Quốc gia” > Điền thông tin chứng minh thư/căn cước công dân và mật khẩu vừa sử dụng để đăng ký tài khoản để đăng nhập.

3

4

Điền Đầy Đủ Thông Tin Được Yêu Cầu

 • Bước 1: Click vào link sau để thực hiện thủ tục giải quyết bảo hiểm thất nghiệp: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-nganh-doc.html?ma_thu_tuc=1.001978.
 • Bước 2: Chọn mục “Danh sách dịch vụ công” để thực hiện quy trình nhận bảo hiểm thất nghiệp online.

5

 • Bước 3: Trong danh sách dịch vụ, bạn tìm tới Cơ quan thực hiện (tỉnh/thành nơi bạn sinh sống/làm việc), chọn “Nộp trực tuyến” để bắt đầu làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online.

5

 • Bước 4: Điền đầy đủ thông tin người nộp hồ sơ theo yêu cầu và chọn “Đồng ý và tiếp tục”.

7

 • Bước 5: Trang web sẽ mở ra giao diện mới, tại đây, bạn cần điền đầy đủ thông tin Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo yêu cầu.

8

9

Ở mục “Nơi đề nghị nhận trợ cấp thấp nghiệp”, người lao động có thể chọn nhận qua tài khoản ngân hàng hoặc tại cơ quan BHXH quận/huyện nơi cư trú.

10

 • Bước 6: Ở bước tiếp theo, người lao động cần tải file đính kèm là hình ảnh hoặc bản scan một trong các loại giấy tờ chứng minh việc chấm dứt HĐLD theo quy định (theo dõi ở phần 3. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, bài viết này).

11

12

5. Nộp Hồ Sơ Làm Bảo Hiểm Thất Nghiệp Ở Đâu?

Để nộp hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có thể đến các trung tâm giới thiệu/trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi mình cư trú. Dưới đây là một số trung tâm tại Hà Nội và TPHCM:

Tại Hà Nội:

 • Điểm Yên Hòa – Trung tâm DVVL Hà Nội.
 • Điểm Hà Đông – Trung tâm DVVL Hà Nội.
 • Điểm Bách Khoa – Trung tâm DVVL Hà Nội.
 • Điểm Long Biên – Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Quang Trung.
 • Điểm Sóc Sơn – Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Sóc Sơn.
 • Điểm Đông Anh – Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long.
 • Điểm Sơn Tây – UBND phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây.

Tại TPHCM:

 • Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố HCM.
 • Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp quận 4.
 • Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp quận 6.
 • Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp thành phố Thủ Đức.
 • Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp quận 12.
 • Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp quận Tân Bình.
 • Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp Củ Chi.

Như vậy, JobsGO đã tổng hợp thông tin chi tiết về thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Mong rằng bài viết sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được yêu cầu về vấn đề này để hưởng quyền lợi của mình.

Nếu bạn chưa biết cách làm đơn để hưởng trợ cấp thất nghiệp, hãy tải ngay mẫu đơn dưới đây.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Câu hỏi thường gặp

1. Mức Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp Là Bao Nhiêu?

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính bằng 60% mức lương trung bình của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

2. Nghỉ Việc Quá 3 Tháng Có Được Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Không?

Người lao động nghỉ việc quá 3 tháng sẽ không được xét hưởng trợ cấp thất nghiệp cho đợt nghỉ việc đó.

3. Đang Trong Thời Gian Nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp Thì Tìm Được Việc Làm, Người Lao Động Cần Làm Gì?

Nếu người lao động có việc làm (được xác định dựa theo khoản 2, Điều 21, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP) thì cần đến cơ quan Giới thiệu việc làm để làm thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tìm việc làm ngay!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

Chia sẻ bài viết này trên: