Hôi Hôi | Answers

Khách sạn xuất sai rùi, bạn báo khách sạn huỷ hoá đơn cũ xuất lại hoá đơn mới đi :))) Bạn liên hệ với kế toán khách sạn ấy.

Xem câu hỏi
0 thích

Hôm nào chủ động thuê 1 ks rồi call sếp tới tâm sự, xong thuê vài anh buê đuê lực lưỡng chờ sẵn, sếp dô phòng là cả đám bay dô úp sọt. Đứa tuột quần,...

Xem câu hỏi
0 thích