Làm sao để đánh lại thị trường của đối thủ đã phủ truyền thông quá mạnh?