Technical Lead

 • Thời hạn Đã hết hạn
 • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

- Work with the outsourcing partner and review codes and make sure they match to coding standard.
Làm việc với đối tác gia công phần mền và xem xét mã và đảm bảo mã khớp với chuẩn mã hóa.
- Supervisor quality of outsourcing product to make sure its functions meet requirements and control source code from outsourcing partner.
Giám sát chất lượng của sản phẩm gia công phần mềm để đảm bảo chức năng của nó đáp ứng các yêu cầu và kiểm soát mã nguồn từ đối tác gia công phần mềm.

- Research new technology to apply for existing system. Build reports base on the requirement of others departments.
Nghiên cứu công nghệ mới để áp dụng cho hệ thống hiện có. Xây dựng các báo cáo dựa trên yêu cầu của các phòng ban khác.

- Continuously suggest advanced technical solutions you want to try to make this product best
Liên tục đề xuất các giải pháp kỹ thuật tiên tiến mà bạn muốn cố gắng làm cho sản phẩm tốt nhất

- Work with product owner/BA/Manager very closely to make sure each other opinions are aligned
Làm việc chặt chẽ với chủ sở hữu sản phẩm / BA / Quản lý để đảm bảo mỗi ý kiến được chuẩn hóa

- Lead planning meeting in every sprint with project manager
Dẫn các cuộc họp lập kế hoạch trong mọi lần chạy dự án với người quản lý
- Analyze user stories and break down them to tasks together with your developers
Phân tích các câu chuyện của người dùng và chia nhỏ chúng thành các tác vụ cùng với các nhà phát triển của bạn
- Hand-on development of features through architect, design, and implementation.
Thực hành phát triển các tính năng thông qua kiến trúc sư, thiết kế và triển khai.
- Code yourself, perform code review and code optimization for maximizing system performance.
Tự mã hóa, thực hiện xem xét mã và tối ưu hóa mã để tối đa hóa hiệu suất hệ thống.
- Grow and coach technical team members.
Phát triển và huấn luyện các thành viên nhóm kỹ thuật.

Yêu cầu công việc
 1. From 1 to 3+ years of hands-on software development experience in Java or PHP or ASP.NET.
 2. Proficiency in all J2EE technologies including servlets, JSP, JSP custom tags, XML, EJB and JDBC.
 3. Expertise in object oriented analysis and design concepts and design patterns. – Excellent skills in web development technologies like HTML, CSS, and JavaScript.
 4. Solid implementation experience and knowledge of front-end concepts like MVC.
 5. Strong of SQL and experience working with a RDBMS like Oracle.
 6. Experience working in a UNIX and/or LINUX environment.
 7. Good understanding of how web applications work including knowledge of the HTTP protocol, request/response cycles and session management.
Quyền lợi được hưởng
 • - With us you will find an exciting blend of a vibrant startup environment and professional operations. Many of our employees have backgrounds as successful corporate executives and management consultant, with strong entrepreneurial spirit
 • - A talented and very motivated team with flat hierarchy
 • - An exciting opportunity to learn and grow, a real challenge – we uphold to high quality standards where team effort is pivotal and solution is rarely obvious, you can and is expected to shape the way forwards
 • - Opportunities to initiate and implement operational and strategic initiatives every day
 • - Competitive compensation
Địa điểm làm việc

Villa 24 No.6 Str., Sai Gon Pearl, 92 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22, Binh Thanh District - (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Trung cấp - Nghề

Yêu cầu kinh nghiệm

1 - 3 năm

Chat