Phát Triển Kỹ Thuật (Technical Development)

  • Hết hạn trong 2 ngày nữa
  • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

Collecting, assessing and examining soil and samples.
Advising on soil to related fields such as hydrology, agriculture, forestry.
Analyzing microbial contents as well as chemical/AI reactions in soil, to determine relationship and reactions in to plant growth and health.
Investigating soil management practices relevant to agricultural use, such as fertilization, crop rotation.
Determining best soil types for different plants.
Keeping up to date with developments in soil science in commerce, regulation and technology.
Generating maps and models, as well as geology using software
Thu thập, đánh giá và kiểm tra đất và mẫu.
Tư vấn về đất đối với các lĩnh vực liên quan như thủy văn, nông nghiệp, lâm nghiệp.
• Phân tích hàm lượng vi sinh vật cũng như các phản ứng hóa học / AI trong đất, để xác định mối quan hệ và phản ứng đối với sự phát triển và sức khỏe của cây.
• Điều tra thực hành quản lý đất có liên quan đến sử dụng nông nghiệp, chẳng hạn như bón phân, luân canh cây trồng.
• Xác định loại đất tốt nhất cho các loại cây khác nhau.
Luôn cập nhật những phát triển về khoa học đất trong thương mại, quy định và công nghệ.
Tạo bản đồ và mô hình, cũng như địa chất bằng phần mềm
Work closely with D&R team to generate soil tests and trials for analysis
Work as direct supervisor to product team for bio solutions and product development, especially bio products. To set target and direct the team to promote USP of the products.
Acting as advisor/consultant to TC team (especially TC leaders) to plan for marketing activities and promotional plans for soil and bio solutions.
Phối hợp chặt chẽ với nhóm D & R để tạo ra các thử nghiệm và thử nghiệm đất để phân tích
Làm việc như người giám sát trực tiếp cho nhóm sản phẩm cho các giải pháp sinh học và phát triển sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm sinh học. Để đặt mục tiêu và chỉ đạo nhóm quảng bá USP của sản phẩm.
Làm cố vấn / tư vấn cho nhóm TC (đặc biệt là Trưởng nhóm TC) để lập kế hoạch cho các hoạt động tiếp thị và kế hoạch quảng bá cho các giải pháp đất và sinh học.

Yêu cầu công việc

Knowledge and education level: Graduated from university and up, major: plant protection/ agriculture/economy.
Strength in soil analysis and bio solutions
Skills: Microsoft office, good in English, team work skill, planning, good communication, and gathering market information.
Abilities: Overcome work pressure, Work independently, Problems solving
Experience: 02 years up

Quyền lợi được hưởng

- Having chances to get attractive company bonus every month/year
- Company trip once a year + Joining party
- Salary and position is reviewed 1 time a year
- Bonus by individual ability and company’s performance.
- Social insurance, health insurance, unemployment insurance and other benefits
- Dynamic and sociable working environment.

Địa điểm làm việc

KCN Amata, Đường 13, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Đồng Nai)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Cao Đẳng

Yêu cầu kinh nghiệm

2 - 5 năm


Công Ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp

KCN Amata, Đường 13, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

http://mappacific.com/

Chat