Nhân Viên Kế Toán

  • Thời hạn Đã hết hạn
  • Mức lương 5 - 7 triệu VNĐ
Mô tả công việc

- Position Title/ Chức vụ: accountants/ Nhân viên kế toán

- Department/ Bộ phận: Accounting department/ Phòng Kế Toán

- Location/ Nơi làm việc: Phat Tien Seafood Company Limited - 642, Pham Huu Street, Ward 6, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam/ Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến - Số 642, đường Phạm Hữu Lầu Phường 6, thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

- Group Of Employees/ Nhóm nhân viên: Direct/ Trực tiếp.

* REPORT TO/ BÁO CÁO CHO:

- Direct report to/ Báo cáo trực tiếp cho: Accounting manager/ Trưởng phòng Kế Toán.

- Indirect report for/ Báo cáo gián tiếp cho: Chief Financial Officer/ Giám đốc Tài Chính.

* LIST PRIMARY RESPONSIBILITIES/ ACCOUNTABILITIES/ CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

* ACCOUNTING - DOMESTIC SALES/ KẾ TOÁN – BÁN HÀNG TRONG NƯỚC:

- Based on Contract or order Export sales invoice/ Căn cứ vào Hợp đồng hoặc đơn hàng xuất hóa đơn bán hàng;

- Fully check the consistency of the delivery slip with ex-warehousing bills before issuing invoices/ Kiểm tra đầy đủ tính thống nhất của phiếu giao hàng với phiếu xuất kho trước khi xuất hóa đơn;

- Monitor, update and compare with input invoices and debts of traded goods with related parties/ Theo dõi, cập nhật và đối chiếu với các hóa đơn đầu vào, công nợ của hàng hóa mua bán với các bên liên quan;

- Report sales debt to the Chief accountant on a regular basis or Chief Financial Officer upon request/ Báo cáo công nợ bán hàng cho kế toán Trưởng theo định kỳ hoặc Giám đốc Tài Chính khi có yêu cầu.

* ACCOUNTING - FOREIGN SALES/ KẾ TOÁN - BÁN HÀNG NGOÀI NƯỚC:

- Based on documents and export contracts, Export invoices/ Căn cứ vào bộ chứng từ và hợp đồng xuất khẩu, xuất hóa đơn bán hàng;

- Fully check the consistency of the voucher set with ex-warehousing bills before issuing invoices/ Kiểm tra đầy đủ tính thống nhất của bộ chứng từ với phiếu xuất kho trước khi xuất hóa đơn;

- Monitor, update and compare with input invoices, debts of goods traded or entrusted with related parties/ Theo dõi, cập nhật và đối chiếu với các hóa đơn đầu vào, công nợ của hàng hóa mua bán hoặc ủy thác với các bên liên quan;

- Calculate trust fees and Export trust bills with related parties/ Tính phí ủy thác và xuất hóa đơn ủy thác với các bên liên quan;

- Report export turnover and sales details to the Head of Accounting Department periodically or Finance Director when required/ Báo cáo kim ngạch xuất khẩu, bán hàng chi tiết cho Trưởng phòng Kế toán theo định kỳ hoặc Giám đốc Tài chính khi có yêu cầu.

* OTHER ACCOUNTING JOB/ CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHÁC:

- Store accounting data according to regulations/ Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định;

- Recognize, request and propose corrective measures to improve development/ Ghi nhận, kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục để cải tiến phát triển;

- Performing other tasks as assigned by the Head of Accounting Department or the Board of Directors/ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Kế toán hoặc Ban giám đốc.

Yêu cầu công việc

- Graduated from college, university specialized in Auditing - Accounting, Finance Banking, Banking or equivalent qualifications/ Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kiểm Toán - Kế Toán, Tài chính Ngân Hàng, Ngân Hàng hoặc các văn bằng tương đương;

- Good planning skills, team work/ Có kỹ năng lập kế hoạch, làm việc đội nhóm;

- Sharp, dynamic, capable of thinking, analyzing/ Nhạy bén, năng động, có khả năng tư duy, phân tích;

- Proficient in using office computer, using accounting software/ Sử dụng thành thạo vi tínhvăn phòng, biết sử dụng phần mềm kế toán;

- Be careful, have a sense of responsibility in the work/ Tính tình cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc;

- Execute tasks correctly and in accordance with the assigned regulations/ Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng theo quy định được giao.

Quyền lợi được hưởng

- Having chances to get attractive company bonus every month/year

- Company trip once a year + Joining party

- Salary and position is reviewed 1 time a year

- Bonus by individual ability and company’s performance.

- Social insurance, health insurance, unemployment insurance and other benefits

- Dynamic and sociable working environment.

Địa điểm làm việc

642 Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam (Đồng Tháp)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Cao Đẳng

Yêu cầu kinh nghiệm

Dưới 1 năm

Yêu cầu ngôn ngữ
Tiếng Anh Tiếng Anh

Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến

Kinh doanh, Xuất nhập khẩu/Ngoại thương, Nông/Lâm/Ngư nghiệp,

642 Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

http://www.fatifish.com.vn/

200-500 nhân viên

The Mekong River is a cradle of various fresh aquatic species which includes Pangasius, a gift from nature. With an ideal location, in the downstream of this legendary river, FATIFISHCO has huge advan [...]

Thủy Sản Phát Tiến

Tải miễn phí ứng dụng

Tìm việc hiệu quả bằng cách tải JobsGO về di động của bạn và sẵn sàng nhận việc làm ngay hôm nay!

Tải cho Android Tải cho iOS
Tạo CV / Resume
Chat