Phó Tổng Giám Đốc Kiêm Giám Đốc Ban Tài Chính

  • Mức lương: Thỏa thuận

  • Thời hạn: Đã hết hạn

Ứng tuyển qua APP

Kiểm soát hoạt động tài chính của các đơn vị trực thuộc Công ty theo đúng quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Công ty; Tổ chức hạch toán kinh tế kế toán toàn Công ty; Tham mưu cho Ban TGĐ điều hành Công ty về công tác thu chi tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước;

Địa điểm làm việc:

156 Đường Giải Phóng, Thị trấn EaDrang, Huyện EaHleo - (Đắc Lắk)

Ngành nghề:

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu):

Đại Học

Tính chất công việc:

Toàn thời gian

Yêu cầu kinh nghiệm:

3 - 5 năm

Mô tả công việc:

Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, được Tổng Giám đốc phân công trực tiếp chỉ đạo, điều hành một hoặc một số lĩnh vực công việc của Công ty, đảm bảo thực hiện đúng theo pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế, quy định của Công ty; chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc và pháp luật về những Quyết định, những ý kiến chỉ đạo, điều hành của mình cũng như những kết quả công việc thuộc các lĩnh vực công việc được phân công.

- Phó Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chủ động tổ chức việc kiểm tra, đôn đốc thường xuyên mọi công việc thuộc các lĩnh vực được phân công. Khi có khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết thì Phó Tổng Giám đốc xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc để có giải pháp xử lý kịp thời.

- Phó Tổng Giám đốc khi giải quyết công việc được phân công, có liên quan đến lĩnh vực khác do các Phó Tổng Giám đốc khác trực tiếp phụ trách thì nhất thiết phải chủ động trực tiếp trao đổi, phối hợp với các Phó Tổng Giám đốc khác để quyết định. Trường hợp chưa nhất trí hoặc thấy cần thiết thì Phó Tổng Giám đốc chủ trì xử lý công việc báo cáo Tổng Giám đốc quyết định.

- Phó Tổng Giám đốc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc đi vắng thì ngoài việc giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công còn phải điều hành, giải quyết công việc hàng ngày của lĩnh vực mình phụ trách, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc đảm bảo thực hiện đúng theo pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế, quy định của Công ty, Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc ủy quyền chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và pháp luật về phạm vi được ủy quyền.

- Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo các quyết định giải quyết công việc và kết quả thực hiện công việc của mình trình Tổng Giám đốc.

- Phó Tổng Giám đốc có quyền điều hành phần trách nhiệm được giao và đề nghị Tổng giám đốc cân nhắc, khen thưởng, kỷ luật CB-CNV dưới quyền.

Điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị, TGĐ Công ty về toàn bộ các hoạt động điều hành của lĩnh vực mình phụ trách,

Đối với các vấn đề liên quan đến công việc hàng ngày của công ty:

- Trực tiếp điều hành và phân công nhiệm vụ để giải quyết các công việc hàng ngày của công ty, bao gồm các công việc sau:

+ Phân công giải quyết công việc cho các Phó TGĐ; GĐB ( nếu TGĐ đi vắng ủy quyền )

+ Thu thập các thông tin liên quan đến các công việc hằng ngày của Công ty;

+ Ra quyết định giải quyết các công việc hằng ngày theo chức năng

+ Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, tình hình hoạt động nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh,

- Quyết định kịp thời mọi vấn đề phát sinh liên quan đến công việc hàng ngày của công ty do mảng mình phụ trách, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; TGĐ

- Báo cáo TGĐ những vấn đề không thuộc thẩm quyền xử lý, đề xuất phương án giải quyết;

- Thực hiện các giao dịch với khách hàng và các cơ quan quản lý nhà nước theo lịch công tác đã xây dựng

- Đại diện cho Công ty trước các vụ tranh tụng giải quyết các tranh chấp dân sự kinh tế; không được thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc người/bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện. ( nếu được ủy quyền giải quyết )

- Lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ do TGĐ giao;

- Ký các văn bản quản lý công ty theo thẩm quyền giao hoặc ủy quyền

- Trình TGĐ các văn bản quản lý công ty thuộc thẩm quyền TGĐ phê duyệt, chấp thuận;

Tổ chức thực hiện các Quyết định của Hội đồng quản trị

- Lập phương án, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; TGĐ

- Giao nhiệm vụ, đôn đốc cán bộ quản lý cấp dưới thực hiện các Quyết định của HĐQT;

Đối với việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty

- Kiểm tra đôn đốc cán bộ công nhân viên thực hiện các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh của Công ty;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch dòng tiền cho SXKD và phương án đầu tư của Công ty;

- Trực tiếp xử lý, đề xuất các biện pháp xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, kế hoạch dòng tiền để kinh doanh và đề xuất các biện pháp khắc phục cho TGĐ

Đối với vấn đề nhân lực

- XD sơ đồ tổ chức chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc, cho từng CBNV cho Ban TCKT và các loại cán bộ quản lý cần thiết để quản lý và điều hành Công ty;

- XD bố trí sử dụng nhân sự trong ban phù hợp, chuẩn bị nguồn vốn trả lương và các lợi ích khác đối với tất cả CBNV công ty trình TGĐ

- Thạm gia Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, quyết định mức lương đối với các chức danh của cán bộ quản lý không thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị; trình TGĐ

- Phối hợp XD lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong cty, trình TGĐ;

- Phối hợp XD mức lương, phụ cấp (nếu có) cho người lao động trong Công ty theo quy định của Công ty về tiền lương, tiền công;

- Phối hợp XD kế hoạch tổ chức, biên chế bộ máy điều hành Công ty

+ Nắm vững trình độ, khả năng của các cán bộ thuộc thẩm quyền để xây dựng phương án bố trí cán bộ làm việc đúng năng lực, sở trường phù hợp, hiệu quả;

+ Phối hợp Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của các đơn vị đảm bảo gọn nhẹ linh hoạt và hiệu quả cao;

+ Phối hợp Xây dựng tiêu chuẩn các chức danh cán bộ quản lý;

+ Phối hợp Xây dựng quy chế khen thưởng, kỷ luật;

+ Phối hợp XD Quy hoạch cán bộ quản lý kế cận.

+ Lập kế hoạch đào tạo cán bộ ở trong nước và gửi đi đào tạo ở nước ngoài.

- Phối hợp Xây dựng tiêu chuẩn chức danh, quy trình bổ nhiệm cán bộ;

- Đề xuất miễn nhiệm khi năng lực cán bộ không đáp ứng được yêu cầu của công việc và tiêu chuẩn của chức danh cán bộ đảm nhiệm, sức khoẻ không đủ đảm bảo yêu cầu công tác;

- Đề xuất Bãi nhiệm, cách chức khi cán bộ không đủ năng lực, trình độ chuyên môn, không đá ứng được nhu cầu, vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế quản lý và các quy định khác của Công ty đối với từng chức danh cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền.

- Tạm đình chỉ chức vụ của các cán bộ quản lý, khi phát hiện vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế quản lý và các quy định khác của Công ty hoặc khi cán bộ này không đủ khả năng đảm nhận các công việc do PTổng Giám đốc phân công. P Tổng Giám đốc phải gửi thông báo về quyết định tạm đình chỉ này đến TGĐ để TGĐ xem xét và cho quyết định cuối cùng ( nếu thuộc chức danh HĐQT bổ nhiệm).

Đối với vấn đề phát triển thị trường:

- Xây dựng chiến lược phát triển đầu tư thị trường trình TGĐ phê duyệt.

- Khảo sát đánh giá tình hình thị trường tài chính trong và ngoài nước

Đối với vấn đề về ký hợp đồng và các văn bản quản lý Công ty

Thẩm quyền quyết định và ký hợp đồng và văn bản quản lý Cty tuân theo các quy định tại Quy chế, Điều lệ Công ty và theo quy định của HĐQT, Khi được TGĐ ủy quyền

- Thẩm quyền ký các văn bản lưu hành nội bộ công ty thuộc mảng phụ trách

Quản lý, điều hành công tác HC, NS của Công ty với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Nghiên cứu xd và hoàn thiện các quy trình, biểu mẫu phục vụ quản lý, điều hành nội bộ.

- Tham mưu cho TGĐ trong công tác tuyển dụng, đào tạo, ns chủ chốt, nhân sự nguồn;

- Tham mưu cho TGĐ trong công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động ns của Ban, cty;

- Cập nhật, phổ biến, cung cấp các văn bản pháp luật kịp thời cho các Phòng ban, ĐVCS, đơn vị thành viên

- Tổ chức giám sát việc thực hiện tuân thủ tài chính của công ty hàng ngày

- Kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chánh/pháp lý, tài chính theo quy định của Công ty và yêu cầu của TGĐ đề ra

- Tham mưu cho TGĐ về việc xây dựng quy chế lương, thưởng, thực hiện chế độ cho NLĐ.

- T/hiện các n.vụ khác theo phân công, ủy quyền của TGĐ và quy chế điều hành của Cty.

Quản lý và điều hành công tác TCKT của Công ty với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- XD kế hoạch kiểm tra kiểm soát tài chính ngày, tuần tháng năm, trình HĐQT phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra tài chính đột xuất do HĐQT và Tổng giám đốc điều hành yêu cầu. Báo cáo định kỳ cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành về việc thực hiện kiểm soát tài chính hàng ngày, tuần tháng năm đúng quy định

- Kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động liên quan đến tài chính của các phòng, ban, bộ phận, đơn vị cơ sở. Từ đó lập báo cáo cho Tổng Giám đốc Công ty về tất cả những vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, kiến nghị các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn đọng của hệ thống.

Nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc :

-Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty; tuân thủ các quyết định/nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

-Thực hiện các quyền và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị, TGĐ giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty;

-Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho TGĐ Công ty về các doanh nghiệp, công ty là các đối tác hợp tác

- Báo cáo trước HĐQT về công việc được giao và đã thực hiện khi HĐQT yêu cầu;

Nhiệm vụ:

- Đề xuất các hình thức và giải pháp cần thiết nhằm thu hút, tạo lập và sử dụng hợp lý các nguồn tài chính, các quỹ tiền tệ phục vụ cho hoạt động KD của Cty đạt hiệu quả cao nhất;

- Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty trong việc chấp hành các quy định về tài chính, tín dụng, chế độ kế toán của Nhà nước cũng như của Công ty;

- Tham mưu cho Ban TGĐ điều hành Công ty kiểm soát đồng tiền, các hoạt động kinh tế trong Công ty theo các quy định về quản lý kinh tế của Nhà nước và của Công ty;

- Kiểm soát hoạt động tài chính của các đơn vị trực thuộc Công ty theo đúng quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Công ty;

- Tổ chức hạch toán kinh tế kế toán toàn Công ty;

- Tham mưu cho Ban TGĐ điều hành Công ty về công tác thu chi tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước;

- Xây dựng cơ chế tài chính, huy động vốn lành mạnh;

- Cung cấp các số liệu, tài liệu về kinh doanh, sản xuất theo yêu cầu của TGĐ công ty.

- Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty quản lý các lĩnh vực: công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược; các phương án đầu tư kinh doanh, công tác thống kê tổng hợp sản xuất; công tác điều độ sản xuất kinh doanh; công tác lập dự toán; công tác quản lý hợp đồng kinh tế; công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế; công tác đấu thầu;

-Tham mưu, quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của phòng kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn của Ban.

- Xây dựng Kế hoạch công tác hàng ngày, tuần, tháng, quý và năm cho Ban.

- Báo cáo với Tổng Giám đốc theo qui trình, qui định của công ty và định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại.

- Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của Kế toán trưởng, Phòng tài chính - Kế toán, và các kế toán phân công phụ trách đơn vị cơ sở bảo toàn và phát triển vốn Công ty.

- Xem xét trình TGĐ duyệt các Đơn hàng;Hđồng SXKD về năng lực tài chính của Cty.

- Lập kế hoạch phát triển, quản lý và sử dụng vốn, tài sản, giá trị thương hiệu và các lợi thế thương mại, các tài sản khác được hình thành thuộc quyền quản lý của Công ty,

- Xây dựng và trình duyệt phương án về thay đổi cơ cấu vốn, tài sản, điều hoà vốn giữa các đơn vị trực thuộc Công ty, tương ứng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Hội đồng quản trị công ty phê duyệt

- Thẩm định kế hoạch hàng năm của công ty, các ĐVCS, công ty thành viên trình TGĐ.

- Tổ chức hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, chiến lược đầu tư dài hạn: xây dựng kế hoạch vốn đầu tư trung và dài hạn 5 năm, 10 năm của Công ty và các đơn vị trực thuộc. Tham gia việc đánh giá, lựa chọn các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham gia đàm phán HĐ theo chức năng gồm: Hợp đồng Kinh tế, Hợp đồng tín dụng.

- Làm thủ tục thanh toán hợp đồng theo điều khoản Hợp đồng và chứng từ thanh toán. Theo dõi tình hình thanh toán theo Hợp đồng.

- Tham gia quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành.

- Tham gia quản lý vốn đầu tư ra ngoài Công ty

- Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với Ban Tổng Giám đốc Công ty, với hoạt động của các Đơn vị SXKD và sâu sát trong Công ty

- Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt.

Yêu cầu công việc:

1. Được tham gia họp cùng HĐQT công ty khi có yêu cầu.Được  tham gia tất cả các cuộc họp đưa ra các đề xuất để phát triền công ty bền vững

2. Được tham gia việc bố trí, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhân viên công ty và đề xuất với Tổng Giám đốc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với những  cán bộ nhân viên công ty  không hoàn thành nhiệm vụ được giao

3. Được quyền điều hành trong pham vị TGĐ  ủy quyền khi TGĐ đi vắng và chịu trách nhiệm những công việc đã điều hành trước TGĐ, HĐQT

 4. Quyền đưa ra các chỉ tiêu kinh doanh, định mức về lương, định mức các chi phí khác một cáh sát thực để cải tiến năng xuất lao động, tiết kiệm chi phí để ĐVCS thực hiện.

5. Quyền đề xuất, thiết lập các cơ cấu tổ chức và bố trí nhân sự phụ trách theo cơ cấu tổ chức mới.

6. Được quyền kiểm tra chất vấn các Trưởng bộ phận liên quan nếu phát sinh ra những vấn đề có liên quan đến sự thiệt hại của công ty

7. Yêu cầu mọi bộ phận trong Công ty báo cáo, thuyết minh, cung cấp dữ liệu chính thức để  hoàn thành nhiệm vụ do Tổng Giám đốc giao.

8. Áp dụng các biện pháp tức thời để đề phòng và ngăn chận ngay các vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại đến lợi ích của Công ty hoặc của người lao động.

9. Ký các thông báo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn

10. Đề xuất xử lý vi phạm của các bộ phận, chi nhánh, Cty con, các cá nhân thuộc hệ thống Cty

11. Đề xuất khen thưởng - kỷ luật , luân chuyển nhân sự  trong hệ thống Công ty cho phù hợp với năng lực làm việc.

Độ tuổi: 28-45

Kinh nghiệm: 3 năm

Trình độ: đại học

Quyền lợi được hưởng:

- Môi trường làm việc năng động.

- Lương thưởng hấp dẫn.

- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng

100-200 nhân viên

156 Đường Giải Phóng, Thị trấn EaDrang, Huyện EaHleo, Tỉnh Đaklak, VietNam

Tập đòan Ngọc Hùng (NGOCHUNG Group) tiền thân là Công ty TNHH Ngọc Hùng, được thành lập vào năm 2000, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực nông sản, phân bón và vật liệu xây dựng... tại các tỉnh... Xem thêm

Việc làm đề xuất cho bạn
Việc làm theo ngành nghề