Giám Đốc Khách Sạn

 • Mức lương: Thỏa thuận

 • Thời hạn: Đã hết hạn

Ứng tuyển qua APP

Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt.

Địa điểm làm việc:

156 Đường Giải Phóng, Thị trấn EaDrang, Huyện EaHleo - (Đắc Lắk) , Quảng Ngãi - (Quảng Ngãi)

Ngành nghề:

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu):

Đại Học

Tính chất công việc:

Toàn thời gian

Yêu cầu kinh nghiệm:

2 - 3 năm

Mô tả công việc:

 • Giám đốc đơn vị là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, được Tổng Giám đốc phân công trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc tại đơn vị. Đảm bảo thực hiện đúng theo pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế, quy định của Công ty; chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc và pháp luật về những Quyết định, những ý kiến chỉ đạo, điều hành của mình cũng như những kết quả công việc thuộc các công việc được giao.

  - Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chủ động tổ chức việc kiểm tra, đôn đốc thường xuyên mọi công việc tại đơn vị. Khi có khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết thì Giám đốc xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc để có giải pháp xử lý kịp thời.

  - Giám đốc giải quyết tất cả các công việc phát sinh hàng ngày tại đơn vị cơ sở. Nếu có liên quan đến các Ban/phòng khác thì nhất thiết phải chủ động trực tiếp trao đổi, phối hợp với các Ban/phòng khác để quyết định. Trường hợp chưa nhất trí hoặc thấy cần thiết thì Giám đốc chủ trì xử lý công việc báo cáo Tổng Giám đốc quyết định.

  - Giám đốc có trách nhiệm báo cáo các quyết định giải quyết công việc và kết quả thực hiện công việc của mình trình Tổng Giám đốc.

  - Giám đốc có quyền điều hành phần trách nhiệm được giao và đề nghị Tổng Giám đốc cân nhắc, khen thưởng, kỷ luật CBCNV dưới quyền.

  Đối với các vấn đề liên quan đến công việc hàng ngày của đơn vị:

  - Trực tiếp điều hành và phân công nhiệm vụ để giải quyết các công việc hàng ngày của đơn vị bao gồm các công việc sau:

  + Phân công công việc cho Phó Giám đốc và các trưởng bộ phận hiện có tại đơn vị;

  + Thu thập các thông tin liên quan đến các công việc hằng ngày của đơn vị;

  + Ra quyết định giải quyết các công việc hằng ngày theo chức năng, nhiệm vụ

  + Kiểm tra nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ, an ninh trật tự và môi trường...

  - Quyết định kịp thời mọi vấn đề phát sinh liên quan đến công việc hàng ngày của đơn vị, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;

  - Báo cáo TGĐ những vấn đề không thuộc thẩm quyền xử lý, đồng thời đề xuất p.án giải quyết;

  - Thực hiện các giao dịch với khách hàng và các cơ quan quản lý nhà nước theo nhiệm vụ và báo cáo TGĐ khi hoàn thành;

  - Đại diện cho Công ty trước các vụ tranh tụng giải quyết các tranh chấp dân sự kinh tế liên quan đến đơn vị; không được thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc người/bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện ( nếu được ủy quyền giải quyết ).

  - Lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ do TGĐ giao;

  - Ký các văn bản quản lý đơn vị theo thẩm quyền được giao tại đơn vị

  - Trình TGĐ các văn bản quản lý của đơn vị thuộc thẩm quyền TGĐ phê duyệt, chấp thuận;

  Tổ chức thực hiện các Quyết định của Hội đồng quản trị, TGĐ:

  - Lập phương án, kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các quyết định của TGĐ , HĐQT

  - Giao nhiệm vụ cụ thể, kiểm tra giám sát đánh giá cụ thể tiến độ thực hiện và đôn đốc cán bộ quản lý cấp dưới thực hiện và hòan thành đúng tiến độ của TGĐ giao

  Đối với việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, nâng cấp đầu tư của đơn vị

  - Xây dựng kế hoạch và giải pháp kinh doanh hàng tuần, tháng năm của đơn vị theo quy định

  - Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh được giao, kinh doanh theo tuần tháng năm theo quyết định và triển khai chia doanh thu cho các bộ phận;

  - Kiểm tra giám sát, đôn đốc cán bộ công nhân viên thực hiện bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, đầu tư và kế hoạch kinh doanh của đơn vị

  - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp đầu tư của đơn vị trình TGĐ

  - Trực tiếp xử lý hoặc đề xuất các biện pháp xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện phương án sửa chữa đầu tư, kế hoạch kinh doanh và đề xuất các biện pháp khắc phục cho TGĐ

  Đối với vấn đề nhân lực

  - Xây dựng sơ đồ tổ chức chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc, giao việc cụ thể cho từng CBCNV để quản lý và điều hành tại đơn vị;

  - Xây dựng bố trí sử dụng nhân sự, trả lương và các lợi ích khác đối với tất cả CBNV đơn vị theo quy định trình TGĐ;

  - Xây dựng kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định mức lương đối với các chức danh của cán bộ quản lý không thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị; trình TGĐ

  - Xây dựng lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong đơn vị, trình Tổng Giám đốc;

  - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng người lao động theo quy định, phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị. Xây dựng mức lương, phụ cấp (nếu có) cho người lao động trong đơn vị theo quy định của Công ty về tiền lương, tiền công;

  - Xây dựng kế hoạch Tổ chức, biên chế, định biên lao động tại đơn vị cho phù hợp thực tế ( mùa cao điểm, thấp điểm) nhằm tăng năng xuất lao động tăng thu nhập cho CBNV

  + Nắm vững trình độ, khả năng của các cán bộ thuộc thẩm quyền để xây dựng phương án bố trí cán bộ làm việc đúng năng lực, sở trường phù hợp, hiệu quả;

  + Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy đơn vị đảm bảo gọn nhẹ linh hoạt và hiệu quả cao;

  + Xây dựng tiêu chuẩn các chức danh cán bộ quản lý đơn vị;

  - Xây dựng phương án đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ đơn vị

  + Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kế cận.

  + Lập kế hoạch đào tạo hàng năm trình TGĐ.

  + Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị

  - Xây dựng tiêu chuẩn chức danh, quy trình tuyển dụng bổ sung theo kế hoạch.

  - Đề xuất miễn nhiệm khi năng lực cán bộ không đáp ứng được yêu cầu của công việc và tiêu chuẩn của chức danh cán bộ đảm nhiệm, sức khoẻ không đủ đảm bảo yêu cầu công tác;

  - Đề xuất bãi nhiệm, cách chức khi cán bộ dưới quyền không đủ năng lực, trình độ chuyên môn, không đáp ứng được nhu cầu, vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế quản lý và các quy định khác của Công ty đối với CBNV đơn vị

  - Tạm đình chỉ chức vụ của các CBCNV khi phát hiện vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế quản lý và các quy định khác của Công ty hoặc khi cán bộ này không đủ khả năng đảm nhận các công việc do Giám đốc phân công. Nhưng phải gửi thông báo về quyết định tạm đình chỉ này đến TGĐ để TGĐ xem xét xử lý đúng quy định hoặc chuyển Hội đồng quản trị để xem xét và cho quyết định cuối cùng (nếu thuộc chức danh HĐQT bổ nhiệm).

  Đối với vấn đề phát triển thị trường:

  - Xây dựng chiến lược phát triển thị trường hàng năm trình TGĐ phê duyệt.

  - Khảo sát đánh giá tình hình thị trường

  - Xây dựng Chính sách quảng cáo khuyến mãi và bảo hành;

  - Xây dựng Chính sách bán hàng và chăm sóc khách hàng

  Đối với vấn đề về ký hợp đồng và các văn bản quản lý đơn vị

  - Thẩm quyền quyết định và ký các loại hợp đồng và văn bản quản lý tại đơn vị tuân theo các quy định tại Quy chế, Điều lệ Công ty và theo quy định của Hội đồng quản trị. Khi được TGĐ giao

  - Thực hiện ký các văn bản nội bộ tại đơn vị và các cơ quan chức năng nhà nước có yêu cầu báo cáo ( gửi cho Ban HCNS lưu trữ ).

  Quản lý và điều hành công tác nhân sự:

  - Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các quy trình, thủ tục, biểu mẫu phục vụ quản lý, điều hành nội bộ. Xây dựng lực lượng nhân sự dự phòng, chiến lược đào tạo cho lực lượng lao động tại đơn vị.

  - Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân sự chủ chốt, nhân sự nguồn;

  - Tham mưu cho TGĐ trong công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động nhân sự trong đơn vị;

  - Tổ chức chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên đơn vị ; tham gia tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động: Văn hoá-văn nghệ quần chúng, các phong trào đoàn thể, thi đua khen thưởng…

  - Tổ chức giám sát việc thực hiện về ANTT, ATLĐ, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ ...

  - Kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chánh/pháp lý theo nhu cầu hoạt động của đơn vị và yêu cầu của TGĐ đề ra;

  - Tham mưu cho TGĐ về việc xây dựng quy chế lương, thưởng, thực hiện chế độ cho NLĐ.

  - Xây dựng các quy trình quản lý điện, nước, quản lý công cụ dụng cụ và tài sản...

  - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của đơn vị.

  - Xây dựng thương hiệu của đơn vị theo các tiêu chí được TGĐ phê duyệt.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc và theo quy chế điều hành của Công ty.

  Quản lý và điều hành công tác Kiểm tra nội bộ đơn vị với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

  - Xây dựng kế hoạch nội dung kiểm tra kiểm soát hàng ngày tuần, tháng, năm, ( giá cả, chính sách hàng hóa chiết khấu, hàng hóa đầu vào-đầu ra, chất lượng về sản phẩm, chất lượng dịch vụ....) trình TGĐ phê duyệt.

  - Tổ chức thực hiện chương trình kiểm soát chéo đã được phê duyệt và những nhiệm vụ kiểm soát đặc biệt do Tổng Giám đốc điều hành yêu cầu. Báo cáo định kỳ cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành về việc thực hiện chương trình kiểm soát: Ngày, tuần, tháng, năm.

  - Kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động của từng bộ phận trong đơn vị. Từ đó lập báo cáo cho Tổng Giám đốc Công ty về tất cả những vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, kiến nghị các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn đọng của hệ thống.

  - Tổng hợp các kết quả các thông tin, dữ liệu của các cá nhân, đơn vị trong hệ thống cung cấp, theo dõi toàn bộ hoạt động của hệ thống nhằm phân tích, phát hiện và tiên liệu các rủi ro tiềm ẩn bên trong và bên ngoài hệ thống.

  - Trực tiếp, hướng dẫn, chỉ đạo, đào tạo nhân sự cho hệ thống đơn vị trong các hoạt động thuộc trách nhiệm của Giám đốc. Cụ thể đào tạo về các quy chế, quy định, quy trình hiện hành của hệ thống, đào tạo các kiến thức chuyên môn có liên quan đến hoạt động kiểm tra kiểm soát.

  - Báo cáo hoạt động kiểm tra kiểm soát theo yêu cầu của TGĐ và theo quy định báo cáo nội bộ của Công ty.

  Quy trình làm việc:

  - Chịu sự điều hành chỉ đạo trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc

  - Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngày tháng năm tại đơn vị mình cho Ban lãnh đạo Công ty theo quy định báo cáo đã ban hành

  - Phối hợp với các ban, phòng công ty trong việc giải quyết các công việc có liên quan

  - Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của khách hàng vượt thẩm quyền của trưởng các bộ phận tại đơn vị.

  - Chỉ đạo việc triển khai các chương trình khuyến mại, quảng cáo, chăm sóc khách hàng.

  - Xem xét, giải quyết và phê duyệt các kiến nghị do cấp dưới trình lên.

  - Xây dựng kế hoạch dòng tiền hàng ngày gửi Ban TCKT đúng quy định

  - Duyệt chi hàng ngày việc mua sắm ccdc, hàng hóa, tạm ứng, chứng từ nhập xuất hàng ngày thanh toán, tài sản , sửa chữa, theo kế hoạch phê duyệt hàng ngày, hàng năm, theo quy trình, quy chế tài chính của Công ty.

  - Xây dựng giá bán cho các sản phẩm theo tháng, mùa vụ đảm bảo hiệu quả kinh doanh, tỷ lệ lãi theo quy định kế hoạch hàng năm và giữ vững thương hiệu, trình TGĐ phê duyệt và triển khai thực hiện.

  - Chủ động quyết định tình huống kinh doanh tức thời với điều kiện hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra nếu có.

  - Thực hiện theo quy trình ISO công ty đã ban hành Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty; tuân thủ các quyết định/nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

  Nghĩa vụ:

  - Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty; tuân thủ các quyết định/nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

  - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ do TGĐ giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty;

  - Trung thành với lợi ích Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

  - Thông báo kịp thời, chính xác cho TGĐ Công ty về các doanh nghiệp, công ty là các đối tác hợp tác

  - Thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết và triển khai kế hoạch hàng năm đúng quy định

  - Báo cáo trước TGĐ về các công việc đã thực hiện khi TGĐ yêu cầu;

Yêu cầu công việc:

 • Được tham gia họp cùng HĐQT công ty khi có yêu cầu

  2/  Được  tham gia tất cả các cuộc họp của công ty đưa ra các đề xuất để phát triền công ty bền vững

  3/ Được tham gia việc bố trí, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhân viên công ty và đề xuất với Tổng Giám đốc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với những  cán bộ nhân viên công ty  không hoàn thành nhiệm vụ được giao

  4/  Được quyền điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị và chịu trách nhiệm những công việc đã điều hành trước TGĐ

   5/  Được quyền chủ động xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm, định mức về lương, định mức các chi phí khác một cách sát thực để cải tiến năng xuất lao động, tiết kiệm chi phí

  6/  Quyền đề xuất, thiết lập các cơ cấu tổ chức và bố trí nhân sự theo cơ cấu tổ chức mới.phù hợp thực tế tinh gọn trong quản lý đem hiệu quả

  7/ Được quyền kiểm tra chất vấn các Trưởng bộ phận liên quan nếu phát sinh ra những vấn đề có liên quan đến sự thiệt hại của công ty

  8/  Được quyền yêu cầu các bộ phận trong đơn vị báo cáo, thuyết minh, cung cấp dữ liệu chính thức để  hoàn thành nhiệm vụ do Tổng Giám đốc giao.

  9/  Được quyền áp dụng các biện pháp tức thời để đề phòng và ngăn chận ngay các vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại đến lợi ích của đơn vị hoặc của người lao động.

  10/  Ký các thông báo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn , quản lý điều hành của đơn vị

  11/ Được quyền cho nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng theo thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của công ty đã ban hành, trên nguyên tắc đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị vẫn diễn ra bình thường.

  12/  Được quyền Ký các văn bản liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị như: Báo cáo tình hình hoạt động, báo cáo kế hoạch, đơn đặt dịch vụ. mua hàng hóa, bảng báo giá, đề nghị mua bán; nội quy đơn vị, tờ trình, báo cáo tổng kết, các hóa đơn, chứng từ, đầu vào đầu ra, giấy tạm ứng, báo cáo quản trị....theo quy chế điều hành công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, ban TGĐ, HĐQT.

  13/ Được quyền xử lý các hành vi, vi phạm của CBNV tại đơn vị

  14/ Phối hợp tốt với các phòng ban chức năng giải quyết các công việc của đơn vị và các hoạt động chung của Công ty

  15/ Đề xuất khen thưởng - kỷ luật , luân chuyển nhân sự  trong hệ thống đơn vị cho phù hợp với năng lục làm việc.

Quyền lợi được hưởng:

- Môi trường làm việc năng động.

- Lương thưởng hấp dẫn.

- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng

100-200 nhân viên

156 Đường Giải Phóng, Thị trấn EaDrang, Huyện EaHleo, Tỉnh Đaklak, VietNam

Tập đòan Ngọc Hùng (NGOCHUNG Group) tiền thân là Công ty TNHH Ngọc Hùng, được thành lập vào năm 2000, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực nông sản, phân bón và vật liệu xây dựng... tại các tỉnh... Xem thêm

Việc làm đề xuất cho bạn
Việc làm theo ngành nghề