chat

Kế Toán Kho

  • Mức lương: 6 - 10 triệu VNĐ

  • Hết hạn trong: 81 ngày nữa

Ứng tuyển qua APP

Ghi chép, lập chứng từ nhập – xuất hàng hóa. Kiểm soát, ghi nhận chi phí mua hàng, hồ sơ mua hàng theo quy trình và quy định Công ty.Thường xuyên đối chiếu số liệu với thủ kho, kiểm tra cách sắp xếp hàng hóa trong kho. Đối chiếu công tác ghi chép nhập – xuất với kế toán tổng hợp,. Hạch toán giá vốn hàng hóa và các chi phí có liên quan.Kiểm soát và đổi chiếu số tồn với thủ kho về số lượng, chất lượng, hạn sử dụng. Phân tích, đánh giá và báo cáo về các hàng hóa chậm luân chuyển, hàng sắp hết hạn...

Địa điểm làm việc:

22 Thành Công, 12 Hoàng Cầu - Ba Đình (Hà Nội)

Ngành nghề:

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu):

Cao Đẳng

Tính chất công việc:

Toàn thời gian

Yêu cầu kinh nghiệm:

1 - 5 năm

Mô tả công việc:

Ghi chép, lập chứng từ nhập – xuất hàng hóa. Kiểm soát, ghi nhận chi phí mua hàng, hồ sơ mua hàng theo quy trình và quy định Công ty.Thường xuyên đối chiếu số liệu với thủ kho, kiểm tra cách sắp xếp hàng hóa trong kho. Đối chiếu công tác ghi chép nhập – xuất với kế toán tổng hợp,.
Hạch toán giá vốn hàng hóa và các chi phí có liên quan.Kiểm soát và đổi chiếu số tồn với thủ kho về số lượng, chất lượng, hạn sử dụng. Phân tích, đánh giá và báo cáo về các hàng hóa chậm luân chuyển, hàng sắp hết hạn sử dụng
Trực tiếp tham gia vào các kỳ kiểm kê kho định kỳ/đột xuất.Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản xử lý chênh lệch hàng tồn kho giữa sổ sách và thực tế, nộp về phòng kế toán và trình BGĐ phê duyệt
Điều phối hàng hóa giữa các kho để đáp ứng tốt nhất nhu cầu kinh doanh căn cứ vào đơn hàng được phê duyệt và định mức tồn kho tối thiểu/tối đa. 
Thực hiện tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh, theo thứ tự thời gian. Đảm bảo tuân thủ quyđịnh của Công ty và Pháp luật.

 

Yêu cầu công việc:

Làm việc cố định tại 22 Thành Công hoặc 12 Hoàng cầu

Tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng các chuyên nghành Tài chính/Kế toán  Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm công tác tạị vị trí tương đương. ( ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp cùng ngành nghề)

 

-          Sö dông thµnh th¹o c¸c phÇn mÒm tin häc VP vµ phÇn mÒm kÕ to¸n. Am hiÓu vÒ luËt vµ chuÈn mùc kÕ to¸n. Cã kh¶ n¨ng qu¶n lý. tæ chøc  tèt c«ng viÖc. Lµm viÖc ®éc lËp vµ theo nhãm. BiÕt ph©n tÝch,  nhËn xÐt c«ng viÖc vµ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p, ®Ò xuÊt hiÖu qu¶ trong qu¶n lý TC- KT

-          Trung thực, có trách nhiệm, tỷ mỷ, cẩn thận

-          Sử dụng tốt phần mềm kế toán, các phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office

-          Khả năng giao tiếp tốt.

-          Khả năng quản lý nhóm tốt

Quyền lợi được hưởng:

• Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
• Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững. Đề cao các giá trị văn hoá doanh nghiệp.
• Lương cao, công việc ổn định.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, BHTN...
• Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Việc làm đề xuất cho bạn
Việc làm theo ngành nghề
Menu
img