IT Helpdesk Officer

  • Thời hạn Đã hết hạn
  • Mức lương Đến 11 triệu VNĐ
Việc làm IT Helpdesk Officer đã tạm dừng.
Bạn có thể xem thêm các việc tương tự (đang tuyển) dưới đây.
Mô tả công việc

1. IT Helpdesk service
1. Dịch vụ IT Helpdesk

• Act as a frontline IT support specialist to help address issues for end-users including faculty, staff, and student.
• Làm việc trong vai trò một chuyên gia hỗ trợ CNTT, giúp giải quyết các vấn đề cho người dùng bao gồm giảng viên, nhân viên, và sinh viên.

• Follow IT process, guideline, and SLA to resolve IT support requests end to end effectively and efficiently.
• Tuân theo quy trình CNTT, hướng dẫn và SLA để giải quyết các yêu cầu hỗ trợ CNTT một cách hiệu quả.

• Provides training 1-1 or to group of users on using common IT facilities and software.
• Cung cấp các buổi đào tạo 1-1 hoặc đào tạo nhóm cho người dùng về cách sử dụng các phương tiện và phần mềm CNTT chung.

• Supervise and train part-time VinUni students working for IT Helpdesk.
• Giám sát và đào tạo sinh viên VinUni bán thời gian làm việc cho Bộ phận IT Helpdesk.

• Contribute and implement the IT service management processes, guidelines, and support tools.
• Đóng góp và thực hiện các quy trình, hướng dẫn, và công cụ hỗ trợ quản lý dịch vụ CNTT.

• Perform periodic maintenance of IT equipment and software on campus.
• Thực hiện bảo trì định kỳ các thiết bị và phần mềm CNTT trong khuôn viên trường.

• Write and maintain user guides for using common IT services on campus.
• Viết và duy trì hướng dẫn sử dụng để sử dụng các dịch vụ CNTT phổ biến trong khuôn viên trường.

• Participate as member in small/medium size IT projects relating to IT Helpdesk service.
• Tham gia với tư cách thành viên trong các dự án CNTT quy mô vừa/nhỏ liên quan đến dịch vụ IT Helpdesk.

• Provides technical AV setup and support for meetings and events in the campus.
• Cung cấp thiết lập AV kỹ thuật và hỗ trợ cho các cuộc họp và sự kiện trong khuôn viên trường.

• Prepare operational reports of IT Helpdesk service.
• Lập báo cáo hoạt động của dịch vụ IT Helpdesk.

2. IT Procurement & IT Asset management
2. Mua sắm CNTT & Quản lý tài sản CNTT

• Process IT procurement request according to the procurement process for IT office equipment, software, and other miscellaneous IT purchases.
• Xử lý yêu cầu mua sắm CNTT theo quy trình mua sắm thiết bị văn phòng, phần mềm, và các mua sắm về CNTT khác.

• Manage the IT asset inventory: update inventory, issue/lend/return of IT asset to end-users, routinely maintain the IT equipment to ensure its performance and stability, provide hardware upgrade or repair, manage available inventory to best meet the upcoming demand or ad-hoc request.
• Quản lý kho tài sản CNTT: cập nhật hàng tồn kho, phát hành/cho mượn/trả lại tài sản CNTT từ người dùng, bảo trì định kỳ thiết bị CNTT để đảm bảo hiệu suất và tính ổn định, nâng cấp hoặc sửa chữa phần cứng, quản lý hàng tồn kho để đáp ứng tốt nhất nhu cầu sắp tới hoặc yêu cầu đặc biệt.

• Work with IT suppliers to handle purchase/lease and provide repair & maintenance for all IT equipment effectively.
• Làm việc với các nhà cung cấp CNTT để xử lý việc mua/thuê,sửa chữa, và bảo trì cho tất cả các thiết bị CNTT một cách hiệu quả.

3. Communication
3. Giao tiếp

• Help prepare content for IT to send uni-wide communication messages of IT policy updates, IT security updates, IT guidelines, or emergency notifications.
• Giúp chuẩn bị nội dung cho bộ phận IT để gửi thông điệp liên lạc về các bản cập nhật chính sách CNTT, cập nhật bảo mật CNTT, hướng dẫn CNTT hoặc thông báo khẩn cấp.

• Help update and manage content on the IT intranet portal.
• Giúp cập nhật và quản lý các nội dung trên cổng thông tin mạng nội bộ CNTT.

Yêu cầu công việc

Trình độ:

• Bachelor’s degree in information technology or similar field.
• Bằng cử nhân về công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực tương tự.

• Minimum 2 years of experience in similar role.
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.

• Prefer candidates who have certificates about MCSA, CCNA...
• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về MCSA, CCNA ...

Skills/Abilities/Competencies Required
Kỹ năng / Khả năng / Năng lực Yêu cầu

• Good written and verbal communication skills in both Vietnamese and English (minimum IELTS 5.5 or equivalent)
• Kỹ năng nói và viết tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (tối thiểu IELTS 5.5 hoặc tương đương)

• Experience in using IT service management systems.
• Có kinh nghiệm sử dụng các hệ thống quản lý dịch vụ CNTT.

• Broad mix of technical knowledge in supporting company-wide IT device environment with a mix of Window, Mac and mobile devices; photocopy service, LAN, IP Phone, Cisco video conference, office Wi-Fi, Active Directory, Windows, Exchange, MS Office tools. Experience with supporting Office 365 service is a plus point.
• Kết hợp rộng rãi kiến thức kỹ thuật trong việc hỗ trợ các thiết bị CNTT toàn công ty với Window, Mac và các thiết bị di động; dịch vụ photocopy, mạng LAN, Điện thoại IP, hội nghị trực tuyến Cisco, Wi-Fi văn phòng, Active Directory, Windows, Exchange, công cụ MS Office. Có kinh nghiệm hỗ trợ dịch vụ Office 365 là một điểm cộng.

• Customer service-oriented, result-focused.
• Có khả năng cung cấp dịch vụ hướng đến khách hàng

• Desire to learn new technology and techniques to improve the IT service quality to customer.
• Mong muốn học hỏi về công nghệ và kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT cho khách hàng.

Quyền lợi được hưởng

- Bảo hiểm sức khỏe
- Đào tạo
- Xe đưa đón

Địa điểm làm việc

Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam (Hà Nội)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

2 - 3 năm

Yêu cầu ngôn ngữ
Tiếng Anh Tiếng Anh

Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

https://vinuni.edu.vn/

Ngày 2/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học VinUni. Theo đó, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố tham gia lĩnh vực Giáo dục Đại học với thương hi [...]

Đại học VinUni

Tải miễn phí ứng dụng

Tìm việc hiệu quả bằng cách tải JobsGO về di động của bạn và sẵn sàng nhận việc làm ngay hôm nay!

Tải cho Android Tải cho iOS
Tạo CV / Resume
Chat