Phó Tổng Giám Đốc Kiêm Giám Đốc Ban Hành Chính Nhân Sự

  • Mức lương: Thỏa thuận

  • Thời hạn: Đã hết hạn

Ứng tuyển qua APP

Lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ do TGĐ giao; Ký các văn bản quản lý công ty theo thẩm quyền giao hoặc ủy quyền Trình TGĐ các văn bản quản lý công ty thuộc thẩm quyền TGĐ phê duyệt, chấp thuận;

Địa điểm làm việc:

156 Đường Giải Phóng, Thị trấn EaDrang, Huyện EaHleo - (Đắc Lắk) , Quảng Ngãi - (Quảng Ngãi)

Ngành nghề:

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu):

Đại Học

Tính chất công việc:

Toàn thời gian

Yêu cầu kinh nghiệm:

2 - 3 năm

Mô tả công việc:

Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, được Tổng Giám đốc phân công trực tiếp chỉ đạo, điều hành một hoặc một số lĩnh vực công việc của Công ty, đảm bảo thực hiện đúng theo pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế, quy định của Công ty; chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc và pháp luật về những Quyết định, những ý kiến chỉ đạo, điều hành của mình cũng như những kết quả công việc thuộc các lĩnh vực công việc được phân công.

- Phó Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chủ động tổ chức việc kiểm tra, đôn đốc thường xuyên mọi công việc thuộc các lĩnh vực được phân công. Khi có khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết thì Phó Tổng Giám đốc xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc để có giải pháp xử lý kịp thời.

- Phó Tổng Giám đốc khi giải quyết công việc được phân công, có liên quan đến lĩnh vực khác do các Phó Tổng Giám đốc khác trực tiếp phụ trách thì nhất thiết phải chủ động trực tiếp trao đổi, phối hợp với các Phó Tổng Giám đốc khác để quyết định. Trường hợp chưa nhất trí hoặc thấy cần thiết thì Phó Tổng Giám đốc chủ trì xử lý công việc báo cáo Tổng Giám đốc quyết định.

- Phó Tổng Giám đốc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc đi vắng thì ngoài việc giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công còn phải điều hành, giải quyết công việc hàng ngày của lĩnh vực mình phụ trách, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc đảm bảo thực hiện đúng theo pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế, quy định của Công ty, Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc ủy quyền chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và pháp luật về phạm vi được ủy quyền.

- Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo các quyết định giải quyết công việc và kết quả thực hiện công việc của mình trình Tổng Giám đốc.

- Phó Tổng Giám đốc có quyền điều hành phần trách nhiệm được giao và đề nghị Tổng giám đốc cân nhắc, khen thưởng, kỷ luật CB-CNV dưới quyền.

Điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị, TGĐ Công ty về toàn bộ các hoạt động điều hành của lĩnh vực mình phụ trách,

Đối với các vấn đề liên quan đến công việc hàng ngày của công ty:

- Trực tiếp điều hành và phân công nhiệm vụ để giải quyết các công việc hàng ngày của công ty, bao gồm các công việc sau:

+ Phân công giải quyết công việc cho các Phó TGĐ ( nếu TGĐ đi vắng ủy quyền )

+ Thu thập các thông tin liên quan đến các công việc hằng ngày của Công ty;

+ Ra quyết định giải quyết các công việc hằng ngày theo chức năng

+ Kiểm tra nắm tình hình, nhân sự cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, chất lượng sản phẩm dịch vụ, an ninh trật tự và môi trường...

- Quyết định kịp thời mọi vấn đề phát sinh liên quan đến công việc hàng ngày của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; TGĐ

- Báo cáo TGĐ những vấn đề không thuộc thẩm quyền xử lý, đề xuất phương án giải quyết;

- Thực hiện các giao dịch với khách hàng và các cơ quan quản lý nhà nước theo lịch công tác đã xây dựng

- Đại diện cho Công ty trước các vụ tranh tụng giải quyết các tranh chấp dân sự kinh tế; không được thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc người/bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện ( nếu được ủy quyền giải quyết )

- Lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ do TGĐ giao;

- Ký các văn bản quản lý công ty theo thẩm quyền giao hoặc ủy quyền

- Trình TGĐ các văn bản quản lý công ty thuộc thẩm quyền TGĐ phê duyệt, chấp thuận;

Tổ chức thực hiện các Quyết định của Hội đồng quản trị

- Lập phương án, kế hoạch, tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; TGĐ

- Giao nhiệm vụ, đôn đốc cán bộ quản lý cấp dưới thực hiện các Quyết định của HĐQT;

Đối với việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty

- Kiểm tra đôn đốc cán bộ công nhân viên thực hiện tốt các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh của Công ty;

- Tổ chức nhân sự thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

- Trực tiếp xử lý hoặc đề xuất các biện pháp xử lý các vướng mắc nhân sự trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, kế hoạch kinh doanh và đề xuất các biện pháp khắc phục cho TGĐ

Đối với vấn đề nhân lực

- XD sơ đồ tổ chức chức bộ máy,, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc, cho từng CBNV cả về số lượng và các loại cán bộ quản lý cần thiết để quản lý và điều hành Công ty;

- XD bố trí sử dụng nhân sự, trả lương và các lợi ích đối với CBNV công ty trình TGĐ

- XD Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, quyết định mức lương đối với các chức danh của cán bộ quản lý không thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị; trình TGĐ

- XD lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty, trình TGĐ;

- XD kế hoach Tuyển dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. XD mức lương, phụ cấp (nếu có) cho người lao động trong Công ty theo quy định của Công ty về tiền lương, tiền công;

- XD kế hoạch Tổ chức, biên chế bộ máy điều hành Công ty

+ Nắm vững trình độ, khả năng của các cán bộ thuộc thẩm quyền để xây dựng phương án bố trí cán bộ làm việc đúng nawg lực, sở trường phù hợp, hiệu quả;

+ Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của các đơn vị đảm bảo gọn nhẹ linh hoạt và hiệu quả cao;

+ Xây dựng tiêu chuẩn các chức danh cán bộ quản lý;

+ Xây dựng quy chế khen thưởng, kỷ luật;

- Xây dựng phương án đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty

+ Quy hoạch cán bộ quản lý kế cận.

+ Lập kế hoạch đào tạo cán bộ ở trong nước và gửi đi đào tạo ở nước ngoài.

+ Lập kế hoạch đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với hoạt động của Công ty.

+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty theo kế hoạch được duyệt

- Xây dựng tiêu chuẩn chức danh, quy trình bổ nhiệm cán bộ;

- Đề xuất miễn nhiệm khi năng lực cán bộ không đáp ứng được yêu cầu của công việc và tiêu chuẩn của chức danh cán bộ đảm nhiệm, sức khoẻ không đủ đảm bảo yêu cầu công tác;

- Đề xuất Bãi nhiệm, cách chức khi cán bộ không đủ năng lực, trình độ chuyên môn, không đá ứng được nhu cầu, vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế quản lý và các quy định khác của Công ty đối với từng chức danh cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền.

- Tạm đình chỉ chức vụ của các cán bộ quản lý, khi phát hiện vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế quản lý và các quy định khác của Công ty hoặc khi cán bộ này không đủ khả năng đảm nhận các công việc do Tổng Giám đốc phân công. P Tổng Giám đốc phải gửi thông báo về quyết định tạm đình chỉ này đến TGĐ để TGĐ chuyển Hội đồng quản trị để xem xét và cho quyết định cuối cùng (nếu thuộc chức danh HĐQT bổ nhiệm).

Đối với vấn đề phát triển thị trường:

- Xây dựng chiến lược nhân sự phát triển thị trường trình TGĐ phê duyệt.

- Khảo sát đánh giá tình hình nhân sự thị trường ngoài nước, và các đối thủ

Đối với vấn đề về ký hợp đồng và các văn bản quản lý Công ty

- Thẩm quyền quyết định và ký các loại hợp đồng và văn bản quản lý Công ty tuân theo các quy định tại Quy chế, Điều lệ Công ty và theo quy định của Hội đồng quản trị, khi được TGĐ ủy quyền

- Thẩm quyền được ký các văn bản lưu hành nội bộ của mảng mình phụ trách cho các CBNV công ty và báo cáo TGĐ

Quản lý và điều hành công tác hành chính, nhân sự của Công ty với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các quy trình, thủ tục, biểu mẫu phục vụ quản lý, điều hành nội bộ. Xây dựng lực lượng nhân sự dự phòng, chiến lược đào tạo cho lực lượng lao động Công ty.

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân sự chủ chốt, nhân sự nguồn;

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động nhân sự của Công ty;

- Tổ chức chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên Công ty ; tham gia tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động: Văn hoá –văn nghệ quần chúng, các phong trào đoàn thể, thi đua khen thưởng…

- Cập nhật, phổ biến, cung cấp các văn bản pháp luật cần thiết trong từng thời kỳ phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty cho các Phòng ban và Đơn vị cơ sở.

- Tổ chức giám sát việc thực hiện về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ ...

- Kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chánh/pháp lý theo nhu cầu hoạt động của Công ty và yêu cầu của TGĐ đề ra

- Tham mưu cho TGĐ về việc xây dựng quy chế lương, thưởng, thực hiện chế độ cho NLĐ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc và theo quy định của Công ty.

Thực hiện điều hành công tác giám sát của Công ty với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tổ chức thực hiện chương trình kiểm soát đã được phê duyệt, báo cáo Tổng giám đốc điều hành về việc thực hiện chương trình kiểm soát: Ngày, tuần tháng năm

- Kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động của các phòng, ban, bộ phận, đơn vị cơ sở. Từ đó lập báo cáo về tất cả những vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, kiến nghị các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn đọng của hệ thống.

- Trực tiếp, hướng dẫn, chỉ đạo, đào tạo nhân sự cho hệ thống Công ty trong các hoạt động thuộc trách nhiệm của HCNS Cụ thể hướng dẫn chỉ đạo về các quy chế, quy định, quy trình hiện hành.

Nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc:

- Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty; tuân thủ các quyết định/nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị, TGĐ giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty;

- Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho TGĐ Công ty về các doanh nghiệp, công ty là các đối tác hợp tác

- Báo cáo trước Hội đồng quản trị về các công việc đã thực hiện khi HĐQT yêu cầu;

Yêu cầu công việc:

1. Được tham gia họp cùng HĐQT công ty khi có yêu cầu.Được  tham gia tất cả các cuộc họp đưa ra các đề xuất để phát triền công ty bền vững

2. Được tham gia việc bố trí, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhân viên công ty và đề xuất với Tổng Giám đốc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với những  cán bộ nhân viên công ty  không hoàn thành nhiệm vụ được giao

3. Được quyền điều hành trong pham vị TGĐ  ủy quyền khi TGĐ đi vắng và chịu trách nhiệm những công việc đã điều hành trước TGĐ, HĐQT

 4. Quyền đưa ra các chỉ tiêu kinh doanh, định mức về lương, định mức các chi phí khác một cáh sát thực để cải tiến năng xuất lao động, tiết kiệm chi phí để ĐVCS thực hiện.

5. Quyền đề xuất, thiết lập các cơ cấu tổ chức và bố trí nhân sự phụ trách theo cơ cấu tổ chức mới.

6. Được quyền kiểm tra chất vấn các Trưởng bộ phận liên quan nếu phát sinh ra những vấn đề có liên quan đến sự thiệt hại của công ty

7. Yêu cầu mọi bộ phận trong Công ty báo cáo, thuyết minh, cung cấp dữ liệu chính thức để  hoàn thành nhiệm vụ do Tổng Giám đốc giao.

8. Áp dụng các biện pháp tức thời để đề phòng và ngăn chận ngay các vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại đến lợi ích của Công ty hoặc của người lao động.

9. Ký các thông báo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn

10. Đề xuất xử lý vi phạm của các bộ phận, chi nhánh, Cty con, các cá nhân thuộc hệ thống Cty

11. Đề xuất khen thưởng - kỷ luật , luân chuyển nhân sự  trong hệ thống Công ty cho phù hợp với năng lực làm việc.

Quyền lợi được hưởng:

- Môi trường làm việc năng động.

- Lương thưởng hấp dẫn.

- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng

100-200 nhân viên

156 Đường Giải Phóng, Thị trấn EaDrang, Huyện EaHleo, Tỉnh Đaklak, VietNam

Tập đòan Ngọc Hùng (NGOCHUNG Group) tiền thân là Công ty TNHH Ngọc Hùng, được thành lập vào năm 2000, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực nông sản, phân bón và vật liệu xây dựng... tại các tỉnh... Xem thêm

Việc làm đề xuất cho bạn
Việc làm theo ngành nghề