Hỗ Trợ Khách Hàng (Customer Support)

  • Hết hạn trong 74 ngày nữa
  • Mức lương 20 - 25 triệu VNĐ
Mô tả công việc

• Responding Chinese phone and email from the hotel guests (Japanese, Korean is for local Vietnamese employees)
來自民宿客人的中文電話對應以及郵件回覆(日文,韓文為在地越南員工對應)
• Communicating the information from the Japanese company to local Vietnamese employees, and training customer service.
將來自日本本公司的聯絡訊息傳達給當地越南員工・在家工作的日文客服,以及客服人員培訓教育

Working time:(6 days/week, 8 hours/day in 08:00-20:00, 1 hour off) 1 day off in the week ※The company has no fixed vacation, and you can adjust your vacation.

Yêu cầu công việc

- 20~39 years old
- Nationality: Chinese
- Good Japanese (equivalent N2 or above) or English.
- Experience in Customer Service is priority.

Quyền lợi được hưởng

Bonus:1 time (in February)
Review salary:1 time
Insurance :As Law (after pass probation time)
Take annual leave 12 days per year.

Địa điểm làm việc

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh - Bình Thạnh (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Làm theo giờ

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Cao Đẳng

Yêu cầu kinh nghiệm

Dưới 1 năm

Chat