Giám Đốc Tài Chính

  • Hết hạn trong 22 ngày nữa
  • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

a. Tổ chức quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động của Phòng Tài chính & Kế toán, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình, hệ thống và nguồn lực... của Phòng:

a.2 Thiết kế cơ cấu tổ chức và bố trí nhân lực.

a.3 Tổ chức truyền đạt cho nhân viên hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của Phòng và mô tả công việc của chức danh nhân viên đang phụ trách.

a.4 Hoạch định các kế hoạch, chương trình, dự án hoạt động.

a.5 Xây dựng, trình duyệt và triển khai hệ thống mục tiêu, thước đo hiệu quả hoạt động (KPI) của Phòng và nhân viên trực thuộc.

a.6 Giao việc, ủy thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên.

a.7 Quy hoạch, đào tạo, kèm cặp, huấn luyện, động viên và phát triển nhân viên.

a.8 Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

a.9 Quản lý tài sản và các nguồn lực được giao.

a.10 Xây dựng và triển khai hệ thống tài liệu quản lý thuộc phạm vi trách nhiệm của Phòng (các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc và các loại tài liệu, biểu mẫu, hồ sơ...).

a.11 Xây dựng và triển khai hệ thống kế hoạch, hệ thống báo cáo, hệ thống lưu trữ thông tin nội bộ.

a.12 Xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động (năm, quý, tháng).

a.13 Thiết lập cơ chế hội họp, trao đổi thông tin nội bộ...

b. Tổ chức triển khai, giao việc, kiểm soát và cải tiến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Phòng đã được quy định trong Bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

c. Xây dựng chiến lược

c.1 Xây dựng chiến lược tài chính cho Công ty trong dài hạn và trong từng giai đoạn cụ thể theo định hướng đầu tư kinh doanh của Công ty.

c.2 Xây dựng mô hình và kế hoạch tài chính dài hạn cho toàn Công ty theo mục tiêu và chiến lược của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị.

d. Lập kế hoạch tài chính

d.1 Lập kế hoạch ngân sách định kỳ trình lãnh đạo Công ty phê duyệt.

d.2 Phối hợp, hỗ trợ Giám đốc các bộ phận lập dự trù ngân sách hoạt động cho từng bộ phận.

d.3 Tổng hợp các dự trù ngân sách của các bộ phận thành ngân sách dự trù cho họat động toàn Công ty.

d.4 Lập kế họach tài chính hàng năm cho Công ty dựa theo kế hoạch đầu tư, kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty.

d.5 Theo dõi, cập nhập và điều chỉnh những biến động của kế hoạch tài chính theo tình hình thực tế.

d.6 Định kỳ phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách và đề xuất ban lãnh đạo Công ty biện pháp sử dụng và huy động nguồn vốn hiệu quả.

e. Giám sát và quản lý hoạt động tài chính kế toán

e.1 Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính được phê duyệt cũng như chủ trương, chỉ đạo của Tổng Giám Đốc.

e.2 Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính & kế toán nhằm đảm bào thực hiện đúng theo nguyên tắc tài chính kế toán Việt Nam.

e.3 Giám sát và kiểm tra việc thu chi tiền mặt tại Công ty.

e.4 Kiểm tra việc tính toán chính xác giá thành sản phẩm và chi phí lưu thông, doanh thu về tiêu thụ sản phẩm và các khoản thu chi khác của Công ty.

e.5 Kiểm soát các khoản chi tiêu và chi phí phát sinh trong Công ty chặt chẽ, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh năng động, nhưng tiết kiệm, tránh lãng phí, tăng hiệu quả.

e.6 Giám sát tình hình hoạt động tài chính trong Công ty.

e.7 Đôn đốc bộ phận kế toán hoàn tất các báo cáo tài chính và nộp kịp thời theo quy định của cơ quan thuế, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM...

e.8 Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các trách nhiệm liên quan đến việc công bố thông tin và quyền lợi của cổ đông theo quy định của UBCKNN, HOSE, TTLKCK và chính sách, chỉ đạo của Công ty.

f. Phân tích tài chính

f.1 Thực hiện phân tích, đánh giá và đề xuất ý kiến về tình hình chi phí và lợi nhuận của các dự án của Công ty; xác định các xu hướng, cơ hội cũng như những rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.

f.2 Phân tích tình hình đầu tư, tình hình tài chính, khả năng chi trả và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty.

f.3 Đề xuất với Lãnh đạo Công ty các hệ số tài chính hợp lý nhằm tạo an toàn cho hoạt động của Công ty.

g. Theo dõi và quản lý nguồn vốn

g.1 Theo dõi, quản lý các nguồn vốn của Công ty đặc biệt nguồn thu từ bán hàng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

g.2 Tổ chức công tác vay vốn với các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng để thực hiện các chương trình chiến lược, Dự án Đầu tư.

g.3 Giám sát việc tiến hành các thủ tục vay vốn và chuẩn bị báo cáo có liên quan theo yêu cầu của ngân hàng.

g.4 Quản lý các nguồn tài sản Công ty.

g.5 Tham mưu Tổng Giám đốc các phương án huy động vốn hoặc/ và phương án đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty và cổ đông Công ty.

g.6 Phân tích và xây dựng các kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tài sản của Công ty.

h. Lập các kế hoạch và báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

2. Các nhiệm vụ khác

a. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Phòng hoặc/và theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

b. Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về những vấn đề khác thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Yêu cầu công việc

1. Năng lực chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính- kế toán, kiểm toán, kinh tế.

- Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kiến thức, kinh nghiệm về tài chính kế toán, đầu tư, phân tích tài chính.

- Anh văn Trung cấp (từ TOEIC 300 - dưới 550)

- Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc.

2. Phẩm chất, thái độ, hành vi:

- Thể hiện rõ nét tính sáng tạo, tính cam kết (luôn giữ lời hứa), tính công bằng (đánh giá và hành xử dựa trên sự kiện, không thiên vị), tính tôn trọng (lắng nghe các quan điểm khác nhau để phát triển).

3. Năng lực quản lý:

- Năng lực thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.

- Am hiểu về hệ thống quản lý Công ty.

4. Năng lực khác:

- Khả năng giải quyết vấn đề, phân tích, tổng hợp, diễn đạt tốt

Quyền lợi được hưởng

- Lương, thưởng hấp dẫn xứng đáng với năng lực

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định Nhà nước

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại

Địa điểm làm việc

9 Hoàng Diệu, Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh - Phú Nhuận (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

4 - 5 năm

9 Hoàng Diệu, Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên
Mã số thuế: 0312204087
Địa chỉ: 9 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Trọng Gia Vinh
Ngày cấp giấy phép: 26/03/2013
Ngày hoạt động: 26/03/2013
Lĩnh vực: Hoạt động tư vấn quản lý ...

Chat