Tải app JobsGO

Advertising Marketing Assistant/ Account Manager ($800 - $1200)

 • Hết hạn trong 19 ngày nữa
 • Mức lương 20 - 30 triệu VNĐ
 • Ứng tuyển ngay
 • Lưu lại
 • Chia sẻ

JobsGO còn rất nhiều công việc tương tự để bạn tham khảo dưới đây

  Tính chất công việc

  Full-time

  Vị trí/chức vụ

  Nhân Viên/Chuyên Viên

  Ngày đăng tuyển

  15/05/2024

  Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu)

  Cao Đẳng

  Yêu cầu kinh nghiệm

  Trên 1 năm

  Địa điểm làm việc

  ⇒ số 9 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

  Việc làm Hồ Chí Minh Việc làm Thủ Đức

  Mô tả công việc

  The Junior Performance Marketing Executive supports the performance marketing team in executing and monitoring campaigns. This entry-level role focuses on learning and applying digital marketing principles to contribute to campaign success.

  * Assist in setting up and managing performance marketing campaigns under the guidance of senior team members.

  * Conduct market research and analyze competitor activities.

  * Support in the development of creative briefs and ad copy.

  * Monitor and track campaign budgets to ensure adherence to planned spending, reporting any discrepancies.

  * Monitor and report on campaign performance metrics.

  * Assist Senior Performance Marketing Executive with report preparation.

  - 初级绩效营销执行员支持绩效营销团队执行和监控活动。这个入门级角色侧重于学习和应用数字营销原则,以促进活动的成功。

  - 在高级团队成员的指导下协助设置和管理绩效营销活动。

  - 进行市场调研并分析竞争对手的活动。

  - 支持制定创意简报和广告文案。

  - 监控和跟踪活动预算,确保遵守计划支出,并报告任何差异。

  - 监控和报告活动绩效指标。

  - 协助高级绩效营销执行员准备报告。

  Yêu cầu công việc

  * 1-2 years of experience in digital marketing or performance marketing.

  * Fluent in Chinese (HSK5 and above)

  * Good understanding of digital marketing channels.

  * Proficiency in using digital marketing tools and platforms.

  * Excellent analytical skills.

  * Strong written and verbal communication skills.

  * Detail-oriented with the ability to manage multiple tasks and priorities.

  * Self-motivated and eager to learn and grow.

  * Bachelor's degree in marketing, business, or a related field.

  - 1-2年数字营销或绩效营销经验。

  - 熟练掌握中文(HSK5及以上)

  - 对数字营销渠道有良好的理解。

  - 熟练使用数字营销工具和平台。

  - 出色的分析能力。

  - 出色的书面和口头沟通能力。

  - 注重细节,能够处理多个任务和优先事项。

  - 自我激励,渴望学习和成长。

  - 市场营销,商业或相关领域的学士学位。

  Quyền lợi được hưởng

  - Extra leaves & holidays

  - Annual salary review

  - Sports and extracurricular activities

  - A solid team behind you - great people who love what they do

  - A promising training and career path

  - The pleasant, enthusiastic, collaborative work environment

  - Working time: Mon - Fri ((9:00 - 18:00)

  - 额外假期

  - 年度薪资审查

  - 体育和课外活动

  - 强大的团队支持 - 热爱自己工作的优秀人才

  - 有前途的培训和职业道路

  - 愉快,热情,合作的工作环境

  - 工作时间:周一至周五(9:00 - 18:00)

  Công Ty TNHH K Capital Group
  Mời bạn đến làm việc ở

  Công Ty TNHH K Capital Group

  Kinh doanh

  Số 9, Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  K Capital Group is venture capital firm dedicated to driving innovation and supporting visionary startups in Vietnam.
  At K Capital Group, we are more than just investors. We are ca... [Xem thêm]

  Chú ý: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy gửi phản ánh đến chúng tôi

  Tải miễn phí ứng dụng
  Tìm việc hiệu quả bằng cách tải JobsGO về di động của bạn và sẵn sàng nhận việc làm ngay hôm nay!
  Tạo CV / Resume