Tìm việc Công Nghệ Thông Tin trong tháng 02/2020 (940 việc làm) - Trang 13

Công ty Phần mềm VNPT
121. Devops Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  17 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
122. Back - End Engineer Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 27 triệu VNĐ
EASY CREDIT Khối Tín dụng Tiêu dùng Công Ty Tài chính Cổ phần Điện Lực
123. IT Application Support Specialist EASY CREDIT Khối Tín dụng Tiêu dùng Công Ty Tài chính Cổ phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên phần mềm iNET
124. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH một thành viên phần mềm iNET
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
125. AI Engineer Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  16 - 40 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
126. AI Researcher Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên phần mềm iNET
127. Lập Trình Viên Nodejs Công ty TNHH một thành viên phần mềm iNET
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên phần mềm iNET
128. Lập Trình Viên Java Công ty TNHH một thành viên phần mềm iNET
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên phần mềm iNET
129. Lập Trình Viên PHP Công ty TNHH một thành viên phần mềm iNET
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
130. IT Help - Desk Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
131. Lập Trình Viên Python Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  16 - 40 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
132. Kỹ Sư An Toàn Bảo Mật Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  16 - 40 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
133. Senior Data Engineer Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  16 - 40 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
134. Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
135. Project Manager (PM) Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  17 - 40 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
136. Kiến Trúc Sư Phần Mềm (Software Architect) Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  40 - 55 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
137. Lập Trình .NET Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  17 - 45 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
138. Lập Trình IOS Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  16 - 40 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
139. Lập Trình PHP Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  17 - 45 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
140. Kỹ Sư Tích Hợp Hệ Thống Cloud Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  17 - 45 triệu VNĐ
Chat